Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Ďalšie opatrenia Audiovizuálneho fondu

Ďalšie opatrenia Audiovizuálneho fondu

04. júna, 2020

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 26. mája 2020 okrem iného schválila ďalšie operatívne opatrenia pre podpornú činnosť fondu. Návrhy predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák po konzultáciách so zástupcami odbornej verejnosti. Fond tak pokračuje v realizácii konkrétnych krokov na zmiernenie negatívnych dopadov aktuálnej situácie na oblasť audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Jednou z výrazne postihnutých oblastí audiovízie je distribúcia a uvádzanie audiovizuálnych diel v kinách. Reštrikciami bola postihnutá ako prvá a ani po troch mesiacoch sa nemôže vrátiť do štandardnej prevádzky.

Audiovizuálny fond z týchto dôvodov ruší povinnosť pre prijímateľov podpory na distribúciu vyúčtovať podiel fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporeného projektu v prípade, ak ide o distribúciu audiovizuálneho diela, ktoré malo odloženú distribučnú premiéru alebo prerušený proces distribúcie v dôsledku reštriktívnych opatrení prijatých v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19. Ak žiadateľ resp. prijímateľ dotácie podá fondu čestné vyhlásenie o skutočnostiach, ktoré spôsobili odloženie alebo prerušenie distribúcie podporeného diela, fond v takomto prípade neuplatní svoj zmluvne dohodnutý podiel na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporeného projektu.
Ďalším opatrením Audiovizuálneho fondu pre oblasť kín je uznanie dodatočných nákladov ich prevádzkovateľov na zabezpečenie hygienických a karanténnych opatrení ako oprávnených výdavkov v podprograme 2.3 – Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela. Zároveň fond na základe návrhu Združenia prevádzkovateľov kín posunul termín vyúčtovania dotácií poskytnutých v programe 2.3 v roku 2020 na 31.7.2021. Finančné prostriedky v tomto podprograme bude fond podporeným žiadateľom uhrádzať prednostne, ak splnia všetky náležitosti pre uzavretie zmluvy. Fond v tomto podprograme tento rok rozdelí vyše 590 tisíc eur, čo je najvyššia celková suma podpory kinám od roku 2016, keď fond otvoril tento podprogram.

V súvislosti s prerušením uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti fond vychádza v ústrety aj producentom audiovizuálnych diel tým, že o jeden rok odkladá povinnosť prijímateľov dotácie vyúčtovať podiel fondu z obchodného zhodnotenia k zmluvám na podporu produkcie. Nový termín vyúčtovania podielu fondu k týmto zmluvám je 31.7.2021.

Rada sa na svojom zasadnutí oboznámila aj s ďalšími návrhmi riaditeľa na systémové opatrenia, ktoré by mali byť zamerané na podporu opätovného oživenia distribúcie slovenských filmov. V tejto súvislosti fond privítal návrh Asociácie nezávislých producentov na podporu spoločnej propagačnej kampane pre distribúciu nových slovenských filmov, ktoré budú mať premiéru do konca tohto roka. V spolupráci producentov, distributérov aj televíznych vysielateľov a s podporou by mal vzniknúť projekt, ktorý bude marketingovo zameraný na podnietenie návštevnosti na nové slovenské filmy v kinách. Dôležitým prvkom kampane bude pritom aj televízna reklama na nové filmy, ktorej lepšie podmienky priniesol nedávno prijatý zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Členovia rady vyjadrili aj súhlasné stanovisko k návrhu riaditeľa na zavedenie operatívneho vyhodnocovania žiadostí o podporu individuálnych tvorivých štipendií určených na vývoj audiovizuálnych diel vo výzve 5/2020. Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať priebežne kedykoľvek až do termínu 5.10.2020. Fond bude takto doručené žiadosti vyhodnocovať pravidelne každý mesiac a pre ich operatívne posúdenie nebude potrebná osobná prezentácia žiadateľa pred odbornou komisiou.

V rovnakom režime bude fond pristupovať aj k žiadostiam na podporu distribúcie nových slovenských filmov s plánovanou premiérou do konca tohto roka. Takéto žiadosti môžu žiadatelia podávať vo výzve 3/2020 kedykoľvek priebežne až do 5.10.2020 a fond ich bude vyhodnocovať takisto každý mesiac aj bez potreby osobných prezentácií. V záujme operatívneho vyhodnotenia takýchto žiadostí fond zváži aj možnosť určenia „automatickej“ sumy podpory na každý nový slovenský film uvedený do distribúcie. V súvislosti s tým môže fond na základe zdôvodneného návrhu podporeného žiadateľa upraviť aj povinnosť uviesť každý film podporený v produkcii do kín, ak žiadateľ navrhne fondu iný efektívny spôsob verejného uvedenia diela.

Rada sa zaoberala aj možnosťou osobitnej finančnej podpory určenej na oživenie prevádzky kín po ich opätovnom otvorení. Pre uskutočnenie tejto iniciatívy fond spoločne so zástupcami kín osloví ministerku kultúry s návrhom na vyčlenenie osobitných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, aby tak kiná mohli dostať na svoju činnosť prostriedky aspoň v takej sume, akú tento rok vyúčtujú a odvedú do fondu prostredníctvom svojich zákonom určených príspevkov.
V súvislosti s už avizovanou možnosťou poskytovania pôžičiek z fondu na účely zabezpečenia verejného uvádzania filmov a prevádzky kín po ich otvorení rada fondu vzala na vedomie informáciu riaditeľa, že o takýto typ podpory zatiaľ vyjadrili predbežný a bližšie nešpecifikovaný záujem iba dva subjekty. Vzhľadom na to zatiaľ nie je možné sformulovať pravidlá a podmienky poskytovania pôžičiek z fondu, ktoré by boli určené aj na pokrytie prevádzkových nákladov žiadateľa, ani hľadať na takýto typ podpory voľné finančné zdroje.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.