Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zmeny zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

Zmeny zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

04. augusta, 2017

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 25. júla 2017 schválila návrh na doplnenie vnútorného predpisu AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov, ktorý na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Úpravy tohto vnútorného predpisu vychádzajú jednak z novej schémy štátnej pomoci pre programy 1 a 2 podpornej činnosti fondu a tiež nadväzujú na zmeny zákona o fonde účinné od 1.7.2017. Niektoré navrhované zmeny vychádzajú aj z odporúčaní dozornej komisie a zo záverov vládneho auditu, ktorý vo fonde uskutočnilo ministerstvo financií v mesiacoch máj a jún 2017.

Zmeny tohto vnútorného predpisu sa týkajú troch oblastí. Zamedzenie možnosti poskytnúť finančné prostriedky z fondu sa okrem nevysporiadaného žiadateľa rozširuje aj na osoby, ktoré sú s takýmto žiadateľom personálne alebo ekonomicky prepojené tak, že vytvárajú jeden podnik alebo skupinu podnikov. Toto opatrenie zabraňuje tomu, aby žiadateľ, ktorý má nevysporiadaný finančný vzťah s fondom alebo so štátnym rozpočtom, mohol získať finančné prostriedky z fondu prostredníctvom prepojenej osoby.

Úpravou zásad poskytovania sa upravilo aj ustanovenie o neoprávnených výdavkoch, ktoré prijímateľ dotácie môže vyúčtovať voči fondu. S účinnosťou od 25.7.2017 bude môcť prijímateľ dotácie vyúčtovať voči prostriedkom z fondu iba také výdavky, ktoré sú daňovými výdavkami v zmysle príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie fond už aplikuje aj do nových zmlúv o poskytnutí dotácie.

Tretí okruh zmien sa týka lehôt po ukončení hodnotiaceho procesu žiadostí, pričom tieto úpravy nadväzujú predovšetkým na novelu zákona účinnú od 1. júla. Na prijatie rozhodnutia riaditeľa je po novom určená lehota 60 pracovných dní odo dňa uzávierky príslušnej výzvy. Na predloženie návrhu zmluvy podporenému žiadateľovi má fond odteraz 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých podkladov od žiadateľa, ktoré sú na vyhotovenie návrhu zmluvy potrebné. Upravila sa aj lehota platnosti všetkých potvrdení týkajúcich sa podporených žiadateľov (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.), ktoré po novom nesmú byť staršie ako tri mesiace pred dňom prijatia rozhodnutia o podpore príslušnej žiadosti. Ostatné doterajšie ustanovenia týkajúce sa predkladania týchto potvrdení zostávajú naďalej v platnosti.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.