Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada fondu schválila podmienky pre rok 2021

Rada fondu schválila podmienky pre rok 2021

05. novembra, 2020

Rada AVF na svojom zasadnutí 27. októbra 2020 okrem iného schválila Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021. Návrh na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

Štruktúra podpornej činnosti fondu je jeho základným obsahovým dokumentom na príslušný rok. Okrem iného podrobnejšie špecifikuje najmä počet, členenie a obsahové zameranie programov podpornej činnosti fondu, jej priority v jednotlivých programoch, mieru povinného spolufinancovania projektu žiadateľom, ako aj počet odborných komisií fondu a ich základné zloženie.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 vychádza z dlhodobej stabilizácie jednotlivých podporných programov, finančných zdrojov aj termínov na predkladanie žiadostí. Zachovanie jej štandardného výkonu vo vzťahu k žiadateľom fond považuje za svoju prioritu aj v tomto období. Zároveň však do praxe aplikuje viaceré návrhy a operatívne riešenia, ktoré vzišli z komunikácie fondu s odbornou verejnosťou. Štruktúra na rok 2021 reflektuje aj aktuálne legislatívne zmeny, ktoré verejnoprávnym kultúrnym fondom umožnili flexibilne reagovať na vznik krízovej situácie. Obsahové zameranie štruktúry vychádza aj z pokračujúceho úsilia fondu v súčinnosti s ministerstvom kultúry aktívne uplatňovať finančné nástroje na elimináciu negatívnych dôsledkov krízovej situácie na audiovizuálne prostredie v Slovenskej republike.

Fond bude naďalej sledovať vývoj opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a ich dôsledky na audiovizuálnu kultúru a priemysel na Slovensku. Po pozitívnej skúsenosti s mimoriadnou výzvou 9/2020 a s prihliadnutím na finančné zdroje môže fond aj v roku 2021 operatívne rozhodnúť o vyhlásení osobitnej výzvy určenej na zmiernenie dôsledkov krízy, a to buď formou mimoriadneho „kompenzačného“ štipendia určeného filmovým profesionálom alebo formou osobitnej dotácie. Tá môže byť určená na elimináciu rizík a dôsledkov krízovej situácie najmä na prevádzku kín a distributérov alebo na podporu produkcie audiovizuálnych diel.

V oblasti podpory kín a distribúcie je v krízovej situácii prioritou zachovať fungovanie čo najväčšieho počtu subjektov a znovu umožniť pravidelné uvádzanie filmov na verejnosti aj po skončení mimoriadnych opatrení. V zameraní na produkciu audiovizuálnych diel fond jednoznačne uplatňuje prioritu pomôcť jednotlivým rozpracovaným a už podporeným projektom a vytvoriť podmienky pre ich úspešné dokončenie a verejné uvedenie. Pri podpore filmových podujatí fond zase operatívne rieši s každým organizátorom prípadné zmeny termínov, zamerania alebo spôsobu konania podporeného podujatia. Zároveň pri vyhodnocovaní distribučnej stratégie aj výsledkov podujatí bude fond prihliadať na obmedzenia a vývoj situácie v dôsledku opatrení proti pandémii COVID-19.

V porovnaní s aktuálnym rokom prináša štruktúra na rok 2021 viaceré zmeny. Ich cieľom je zohľadniť aktuálne trendy v audiovizuálnom prostredí, zvýšiť flexibilitu v poskytovaní finančných zdrojov fondu, zefektívniť ich používanie prijímateľmi a zvýšiť transparentnosť použitia prostriedkov fondu. Po dosiahnutí vysokej miery informácií verejne poskytovaných zo strany fondu je pre ďalší vývoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu potrebné dosiahnuť primeranú mieru transparentnosti a pravidelného poskytovania komplexných informácií aj zo strany prijímateľov finančnej podpory. S tým súvisí hľadanie konkrétnych riešení, merateľných ukazovateľov a dostupných údajov pre uplatňovanie princípu „hodnota za peniaze“ na úrovni jednotlivých podporených projektov aj po ich dokončení a vyúčtovaní.

Dlhodobým cieľom fondu je proces ekologizácie filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu. Dosahovanie tohto cieľa fond aktuálne uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej filmovej agentúry a jej zapojenia do medzinárodného programu Green Screen. V roku 2021 fond bude realizovať aj ďalšie aktivity v tejto oblasti, ktorých konkrétnym výstupom bude najmä príručka zeleného filmovania a tiež medzinárodná „uhlíková kalkulačka“ pre výrobu audiovizuálnych diel.

V súvislosti s rozvojom audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike bude fond v programe 1 podporovať najmä projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a získavanie skúseností tvorcov. Naďalej patrí medzi priority podpora tvorby začínajúcich tvorcov alebo producentov prostredníctvom iniciatívy „MINIMAL“. Novú prioritu, ktorá s názvom „AniLab“ vyplynula ako iniciatíva z diskusie na podujatí Fest Anča 2020, orientuje fond na vznik krátkometrážnych animovaných experimentálnych diel. Podrobné podmienky pre projekty v tejto priorite určí fond vo výzve 2/2020. Fond pokračuje aj v podpore vývoja a produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy, kde tiež môžu nájsť priestor pre svoje uplatnenie začínajúci tvorcovia.

V programe 2 je zámerom fondu prioritne podporovať distribúciu slovenských kinematografických diel aj prostredníctvom nových technologických platforiem. Ďalšou prioritou je podpora projektov zameraných na 100. výročie verejného uvedenia prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu.

V podprograme určenom na podporu prezentácie slovenských audiovizuálnych diel v zahraničí fond otvára novú možnosť získať podporu na výrobu cudzojazyčného znenia slovenských diel určených pre detského diváka s cieľom posilniť prezentáciu a distribúciu takýchto diel v iných krajinách.

Ako už fond avizoval pri opatreniach k prvej vlne koronakrízy, novinkou podpornej činnosti fondu v programe 2 je aj zaradenie európskych kinematografických diel do podpory návštevnosti v podprograme 2.3.

Fond v aktuálnej štruktúre reaguje na intenzívny rozvoj nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel. V programe 1 je osobitnou prioritou podpora vývoja a produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie a nové distribučné platformy. Premietanie filmov cez online projekty prevádzkovateľov kín je zahrnuté aj do návštevnosti pre výpočet podpory v podprograme 2.3. Zároveň sa nové distribučné platformy dostali medzi priority aj v programe 4, pričom fond chce aktívne podporovať ich vznik aj efektívne fungovanie za účelom sprístupňovania audiovizuálnych diel s dôrazom na zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.

Štruktúra predbežne určuje na podporu audiovizuálnej kultúry v programoch 1 až 4 v roku 2021 celkovú sumu 8 miliónov eur. Štruktúra zároveň určuje základné percentuálne rozdelenie tejto sumy na jednotlivé programy podpornej činnosti, pričom toto rozdelenie v zásade rešpektuje podiely jednotlivých programov na skutočne udelenej podpore z fondu za predchádzajúce roky. Samozrejme, v dôsledku aktuálneho vývoja situácie a po vyhodnotení skutočne poskytnutej podpory za rok 2020 môže rada fondu tieto rámcové podiely prehodnotiť.

Na podporu poskytovanú žiadateľom ako finančnú kompenzáciu dôsledkov krízovej situácie fond (rovnako ako to už urobil vo výzve 9/2020) použije celú sumu osobitného a takto účelovo určeného príspevku zo štátneho rozpočtu.

Štruktúra podpornej činnosti stabilizuje aj termíny uzávierok pre výzvy na predkladanie žiadostí. Určením termínov jednotlivých výziev v roku 2021 fond pokračuje v oddelení administrácie podpory produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie od podpory kinematografických diel. V ostatných programoch ostávajú zachované predchádzajúce skúsenosti z výziev, v ktorých je možné registrovať a doručovať žiadosti v priebehu dlhšieho obdobia počas roka a s viacerými termínmi uzávierok.

Pre rok 2021 fond rozširuje okruh projektov, na ktoré bude možné podávať žiadosť priebežne od januára až do konca novembra. Okrem prezentácie v zahraničí bude takto možné podávať žiadosti v celom podprograme 2.1 na podporu distribúcie a tiež žiadosti na štipendiá v programe 1. Na posúdenie a hodnotenie všetkých žiadostí o štipendium fond zriadi aj osobitnú odbornú komisiu.

V programe podpory audiovizuálneho priemyslu štruktúra na rok 2021 už reflektuje znenie návrhu novely vyhlášky o filmovom projekte, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese. V nadväznosti na jeho ukončenie fond prípadne upraví podmienky pre program 5 podľa platného znenia vyhlášky.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.