Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Impulz pre audiovizuálny priemysel

Impulz pre audiovizuálny priemysel

07. januára, 2021

Audiovizuálny fond v roku 2015 na základe vtedajšej novelizácie zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a vydania vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte vytvoril systémové podmienky pre poskytovanie dotácií určených na podporu audiovizuálneho priemyslu. Dotácia sa poskytuje na princípe spätného vyplatenia finančných prostriedkov vo výške 33% z oprávnených výdavkov vynaložených na produkciu filmových projektov v Slovenskej republike.

Na základe vyhodnotenia doterajšej praxe došlo s účinnosťou od 1. januára 2021 k ďalšej úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Legislatívny rámec tejto zmeny nanovo upravuje vyhláška ministerstva kultúry. Jej aktuálne zmeny pripravilo ministerstvo po podrobnej odbornej diskusii so zástupcami profesijných združení. Na základe riadneho legislatívneho procesu podpísala ministerka kultúry novelu vyhlášky v decembri 2020. Nové znenie vyhlášky znižuje minimálne limity oprávnených výdavkov a zároveň podrobnejšie upravuje časový rozsah jednotlivých filmových projektov, ktoré sa môžu uchádzať o podporu audiovizuálneho priemyslu. Novým znením vyhlášky sa zároveň zrušila možnosť registrácie „balíka“ samostatných filmov ako jedného projektu, nakoľko túto možnosť žiadatelia počas uplynulých rokov využívali iba minimálne.

Od januára 2021 fond môže poskytnúť finančné prostriedky v programe 5 na realizáciu filmového projektu, ktorý je samostatným hraným audiovizuálnym dielom s časovým rozsahom najmenej 70 minút alebo viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí, pričom každá časť musí mať najmenej 40 minút. V prípade samostatného dokumentárneho audiovizuálneho diela musí byť časový rozsah najmenej 50 minút. Viacdielne dokumentárne audiovizuálne dielo môže mať rozsah najviac 26 častí a časový rozsah každej jednej časti musí byť najmenej päť minút. Animované audiovizuálne dielo musí mať časový rozsah najmenej 26 minút, pričom v prípade diela s viacerými časťami ide o súhrnnú minutáž všetkých jeho častí.

Ďalšou aktuálnou úpravou je zníženie minimálneho limitu pre oprávnené výdavky, ktorý musí splniť každý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu. Aktuálna úprava tieto minimálne sumy rozdeľuje do troch skupín. Pre viacdielne hrané diela (seriály pre televíziu alebo pre nové platformy) zostáva doterajší minimálny limit investícií do produkcie diela na Slovensku v sume 300 tisíc eur. Pre samostatné hrané filmy a pre viacdielne dokumentárne audiovizuálne diela sa limit znížil na 100 tisíc eur. Po novom vznikol tretí finančný limit oprávnených výdavkov v sume najmenej 50 tisíc eur, ktorý platí pre samostatné dokumentárne diela a pre akékoľvek animované diela.

Zároveň vo všetkých uvedených skupinách naďalej platí, že určená minimálna suma nemôže presiahnuť 50% celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu. V praxi to znamená, že v jednotlivých kategóriách sa môžu o podporu audiovizuálneho priemyslu uchádzať projekty, ktorých celkový rozpočet nie je nižší ako dvojnásobok minimálneho limitu oprávnených výdavkov pre danú kategóriu.

Nová úprava vyhlášky ministerstva kultúry predstavuje ďalší krok k efektívnejšej podpore audiovizuálneho priemyslu a jej cieľom je ešte väčšie rozšírenie portfólia podporovaných filmových projektov realizovaných na území Slovenska. Audiovizuálny fond od roku 2015 v programe 5 zaregistroval už vyše sto aktívnych projektov a celková suma doteraz poskytnutej podpory audiovizuálneho priemyslu je takmer päť a pol milióna eur. Vďaka súčinnosti ministerstiev kultúry a financií má fond v roku 2021 na tento účel aj riadne zabezpečené finančné prostriedky v štátnom rozpočte.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.