Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Osobitná podpora distribúcie filmových diel

Osobitná podpora distribúcie filmových diel

09. novembra, 2023

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom mimoriadnom rokovaní v roku 2023 schválila návrh na podporu distribúcie z mimoriadnej dotácie z Ministerstva kultúry. Návrh na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Vladimír Burianek, ktorý svoj návrh konzultoval so zástupcami odbornej verejnosti.

Distribúcia filmov je dôležitá súčasť filmovej kultúry a v uplynulých troch rokoch bola veľmi výrazne obmedzená v dôsledku karanténnych opatrení, ako aj v dôsledku prijatých finančných opatrení v prvej polovici tohto roku.

Žiadosti na osobitnú podporu distribúcie sa môžu predkladať v rámci výzvy 3/2023 v období od 13. 11. 2023 do 24.11.2023. Oprávnenými žiadateľmi sú tie subjekty, ktorých hlavná a z hľadiska obratu prevažujúca činnosť je distribúcia filmov v kinách v SR a zároveň aj v roku 2024 budú pokračovať v činnosti a do distribúcie uvedú aspoň dva filmy.

Celková výška prostriedkov určených na túto osobitnú podporu je takmer 300 tisíc eur. Podpora z mimoriadnej dotácie bude realizovaná formou súčtu paušálnej sumy pre každú distribučnú spoločnosť vo výške 12 tisíc euro a osobitne vypočítanej sumy pre jednotlivých žiadateľov. Jej výška bude určená podľa výkonnosti distribučnej spoločnosti na trhu, pričom kritériami je kombinácia počtu divákov s počtom distribuovaných filmov v sledovanom období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Údaje uvedené v žiadosti ako podklad pre výpočet požadovanej sumy potvrdí pre každého žiadateľa Únia distributérov SR.

Žiadosti o osobitnú podporu distribúcie sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v podprograme 2.1.2 – distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike a ich predmetom je plánovaná distribúcia filmov v kinách v SR v období od 1.12.2023 do 31.12.2024, čo je zároveň dátum na predloženie vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z tejto osobitnej podpory. Prioritou je distribúcia najmä slovenských, alebo európskych celovečerných filmových diel. Žiadateľ za názvom svojho projektu uvedie "osobitná podpora distribúcie".

Žiadateľ v žiadosti uvedie zoznam filmov, ktoré plánuje v tomto období uviesť aj s predpokladaným dátumom ich premiéry. Zoznam diel, na ktorých distribúciu žiadateľ žiada osobitnú podporu, bude uvedený v prílohe č. 1 k zmluve. Tituly filmov uvedených v tomto zozname bude možné meniť dodatkom ku zmluve. V uvedenom zozname filmov nemôžu byť uvedené diela, ktoré už boli podporené z fondu samostatnou dotáciou. Zároveň na diela uvedené v zozname nemôže žiadateľ podať ďalšiu samostatnú žiadosť

Poskytnutú dotáciu môže žiadateľ použiť aj na prevádzkové a mzdové náklady súvisiace s distribúciou uvedených filmov. Rozpočet uvedený v žiadosti nie je limitovaný, ale miera povinného spolufinancovania je 10%, čo znamená, že celkový rozpočet projektu musí byť najmenej 1,12 násobok požadovanej sumy. Pri vyúčtovaní nemôžu priemerné náklady na distribúciu jedného filmu uvedeného v zozname presiahnuť 8 tisíc eur.

Povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa sa dokladuje výpisom z bankového účtu žiadateľa. Povinnými prílohami žiadosti je samotný formulár žiadosti, zoznam filmov plánovaných na uvedenie v kinách a potvrdenie UFD.

Po administratívnom preverení splnenia podmienok a vyhodnotení žiadostí odbornou komisiou, fond predloží podporenému žiadateľovi najneskôr do 15.12.2023 návrh zmluvy, ktorý musí byť zmluvnými stranami podpísaný a doručený naspäť do fondu najneskôr do 21.12.2023.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.