Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Osobitná podpora produkcie audiovizuálnych diel

Osobitná podpora produkcie audiovizuálnych diel

09. novembra, 2023

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom mimoriadnom rokovaní v roku 2023 schválila návrh na podporu produkcie audiovizuálnych diel z mimoriadnej dotácie z Ministerstva kultúry. Návrh na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Vladimír Burianek, ktorý svoj návrh konzultoval so zástupcami odbornej verejnosti.

Osobitná podpora produkcie audiovizuálnych diel  určená na zmiernenie (nie kompenzáciu) inflačných dopadov nie je automatická, nakoľko schéma štátnej pomoci to neumožňuje, ale je len pokračovaním selektívnej podpory už  schválených žiadostí, ku ktorým ešte nebolo predložené vyúčtovanie, preto sa na jej poskytnutie vzťahujú všeobecne záväzné predpisy, zákon o Audiovizuálnom fonde, schéma štátnej pomoci SA.105984 čl.54 a vnútorné predpisy Audiovizuálneho fondu, najmä VP AVF č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Rada schválila výšku navýšenia pôvodnej dotácie o 12,5%. na produkciu v podprogramoch programu 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, z dôvodu kompenzácie inflácie rovnakým percentuálnym podielom pre všetkých prijímateľov, ktorí splnia stanovené podmienky. Táto mimoriadna dotácia je určená pre vybrané podporené žiadosti z obdobia rokov 2017 až do 30.6. 2023 v podprogramoch:

1.1.2 – Produkcia hraných audiovizuálnych diel

1.2.2 - Produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel s celkovým časovým rozsahom diela viac ako 40 minút

1.3.2 - Produkcia animovaných audiovizuálnych diel

1.4.2 - Produkcia krátkometrážnych hraných alebo dokumentárnych audiovizuálnych diel s celkovým časovým rozsahom diela do 40 minút

1.5 - Produkcia koprodukčných hraných alebo dokumentárnych kinematografických diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta a s celkovým časovým rozsahom diela viac ako 40 minút.

Podmienky pre kumulatívne navýšenie dotácie na produkciu

a) Osobitná podpora je určená pre žiadosti podané do 30.6.2023 so schválenými dotáciami a podpísanými platnými zmluvami alebo aj ich dodatkami, ktoré neboli a nebudú vyúčtované do 30.11.2023.

b) Realizácia najmenej troch  filmovacích dní v období do 30.9.2023 v zmysle harmonogramu, ktorý bol súčasťou žiadosti. Pre podprogram 1.3.2 (produkcia animovaných audiovizuálnych diel) platí podmienka realizácie najmenej 20 % animácie z celkového rozsahu audiovizuálneho diela. Pre potvrdenie stavu realizácie diela je potrebné doručiť do sídla fondu elektronický dátový nosič s dennými prácami, alebo zostrihom a súčasne dennými správami z nakrúcania najmenej troch filmovacích dní, pre podporené žiadosti v podprograme 1.3.2. (produkcia animovaných audiovizuálnych diel) elektronický dátový nosič s záznamom najmenej 20 % animácie z rozsahu celkového diela.

c) Preukázanie zvýšených celkových nákladov (aktuálne upraveného rozpočtu) najmenej o 12,5 % navýšenie pôvodnej dotácie Audiovizuálneho fondu, v porovnaní s rozpočtom audiovizuálneho diela, ktorý bol prílohou k žiadosti.

Žiadatelia, na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie rady  vyplnia žiadosť o poskytnutie osobitnej podpory podľa vzoru v prílohe (vzor žiadosti)

Povinnými prílohami k žiadosti sú:

A. aktualizovaný podrobný rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov, v ktoré sa zvýšili v dôsledku inflácie (pri minoritných koprodukciách sa predkladá celkový rozpočet diela a podrobný rozpis účasti slovenského koproducenta);

B. aktualizovaný plán finančného zabezpečenia realizácie projektu s osobitným uvedením zabezpečených finančných prostriedkov a plánovaných finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu;

C. doklady preukazujúce navýšenie povinného spolufinancovania projektu podľa § 18 ods. 10 zákona proporcionálne k zvýšeným nákladom uvedeným v aktualizovanom rozpočte;

D. potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona, ktorý si žiadateľ vypočíta ako 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov (požadovaného navýšenia dotácie);

E. doklady preukazujúce realizáciu najmenej 3 filmovacích dní v období do 30.9.2023 v zmysle harmonogramu, ktorý bol súčasťou žiadosti; pre podprogram 1.3.2 (Produkcia animovaných audiovizuálnych diel) platí podmienka realizácie najmenej 20 % animácie z celkového rozsahu audiovizuálneho diela. Pre potvrdenie stavu realizácie diela je potrebné doručiť do sídla fondu elektronický dátový nosič s dennými prácami, alebo zostrihom a súčasne dennými správami z nakrúcania najmenej 3 filmovacích dní; pre podporené žiadosti v podprograme 1.3.2. (produkcia animovaných audiovizuálnych diel) elektronický dátový nosič s záznamom najmenej 20 % animácie z rozsahu celkového diela.

V prípade, že táto podmienka bola splnená ešte pred podaním žiadosti o navýšenie schválenej dotácie, žiadateľ túto skutočnosť uvedie v žiadosti v položke „ Doplňujúce informácie žiadateľa“.

Všetky doklady uvedené musia byť kancelárii fondu doručené najneskôr do 24.11.2023; akékoľvek doklady doručené po tomto termíne nebudú spracované.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu 24.11.2023 do 14,00 hod, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Na neúplné alebo nesprávne vyplnené žiadosti kancelária fondu neprihliada.

Po preverení splnenia podmienok podľa bodu 1.),  fond  predloží podporenému žiadateľovi najneskôr do 15.12.2023 návrh dodatku k zmluve, v ktorom bude uvedená čiastka, o ktorú bude navýšená pôvodná dotácia. Dodatok musí byť zmluvnými stranami podpísaný a doručený kancelárii najneskôr do 21.12.2023 .

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.