Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Upozornenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

Upozornenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

10. februára, 2017

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavným účelom je zriadenie verejne prístupného registra partnerov verejného sektora. Tento register obsahuje informácie o subjektoch - partneroch verejného sektora, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so štátom, jeho orgánmi a organizáciami, resp. so subjektmi, ktoré poskytujú verejné financie alebo ktorých rozpočet je tvorený verejnými financiami.

Podľa tohto zákona partnerom verejného sektora je najmä fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, ako aj od ďalších právnických osôb, ktoré sú súčasťou verejného sektora. Partnerom verejného sektora je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Prijímatelia finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu ako verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom a poskytujúcej štátnu pomoc sú v zmysle uvedeného zákona partnermi verejného sektora a vzťahuje sa preto na nich povinnosť registrácie, ak uzatvárajú zmluvy s verejným sektorom

 • s ročným finančným plnením prevyšujúcim sumu 250.000,- Eur alebo
 • s jednorazovým finančným plnením prevyšujúcim sumu 100.000,- Eur.

Uvedený ročný objem finančného plnenia predstavuje súčet všetkých finančných plnení poskytovaných z verejného sektora za príslušný rok od jedného poskytovateľa.

Zákon uvádza dva termíny povinnosti zápisu do registra:

  1) do 31.07.2017, ktorý sa vzťahuje na:

  • právnickú osobu už zapísanú v registri konečných užívateľov výhod (RKÚV) podľa Zákona o verejnom obstarávaní;
  • fyzickú osobu a právnickú osobu, ktoré sú účastníkom zmluvy uzavretej pred 01.02.2017 a ktoré zároveň spĺňajú podmienky na zápis do registra;

  2) od 01.02.2017, ktorý sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené po 01.02.2017 – ak partner nespĺňa definíciu uvedenú v bode 1, tak sa na neho vzťahuje povinnosť zabezpečiť zápis do registra najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy. Napríklad subjekt, ktorý nebol zapísaný v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní a uzatvorí zmluvu 05.03.2017, je povinný zabezpečiť zápis do Registra najneskôr ku dňu 05.03.2017.

  Vzhľadom na uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona pre prijímateľov finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu bude fond pred uzavretím zmluvy požadovať výpis z registra partnerov verejného sektora ako povinný dokument pri tých žiadateľoch, ktorých sa povinnosť registrácie podľa zákona týka.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.