Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada fondu schválila podmienky pre rok 2023

Rada fondu schválila podmienky pre rok 2023

13. decembra, 2022

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 29. novembra 2022 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2023. Návrh vznikal v úzkej spolupráci vedenia rady a kancelárie fondu s viacerými členmi odborných komisií a tiež v pravidelnom dialógu fondu so zástupcami odbornej verejnosti a s profesijnými združeniami pôsobiacimi v audiovízii (pripomienky k návrhu predložili Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska, FilmWorxs s.r.o. Únia filmových distributérov SR). Návrh po pripomienkovaní externým prostredím predložil na rokovanie rady riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

Štruktúra podpornej činnosti fondu je jeho základným obsahovým dokumentom na príslušný rok. Okrem iného podrobnejšie špecifikuje najmä počet, členenie a obsahové zameranie programov podpornej činnosti fondu, jej priority v jednotlivých programoch, mieru povinného spolufinancovania projektu žiadateľom, ako aj počet odborných komisií fondu a ich základné zloženie.

Štruktúra na rok 2023 vychádza z dlhodobej stabilizácie jednotlivých podporných programov, finančných zdrojov aj termínov na predkladanie žiadostí. Zachovanie štandardného výkonu podpornej činnosti vo vzťahu k žiadateľom fond považuje za svoju prioritu aj v tomto období.

V porovnaní s aktuálnym rokom prináša štruktúra na rok 2023 viaceré zmeny. Ich cieľom je zohľadniť aktuálne trendy v audiovizuálnom prostredí, zvýšiť flexibilitu v poskytovaní finančných zdrojov fondu, zefektívniť ich používanie prijímateľmi a zvýšiť transparentnosť použitia prostriedkov fondu. Po dosiahnutí vysokej miery informácií verejne poskytovaných zo strany fondu je naďalej potrebné zvyšovať mieru transparentnosti a pravidelného poskytovania komplexných informácií aj zo strany prijímateľov finančnej podpory.

Dlhodobým cieľom fondu je proces ekologizácie filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu. Dosahovanie tohto cieľa fond aktuálne uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej filmovej agentúry a jej zapojenia do slovenských aj medzinárodných aktivít prostredníctvom prezentačných alebo vzdelávacích podujatí a navrhovaním podmienok pre uplatnenie princípov ekologicky orientovaného rozvoja audiovizuálneho prostredia v praxi. V roku 2023 fond uvedie do praxe nástroj „ekologická kalkulačka“ pre výrobu audiovizuálnych diel prostredníctvom ekologických konzultantov pri vyhodnotení projektov podporených fondom. V nadväznosti na to môže byť suma dotácie poskytnutej na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4.1) zvýšená o osobitnú sumu 5 tisíc eur, ktorá bude účelovo určená na uplatnenie „ekologickej kalkulačky“ do procesu realizácie diela aj s osobitným vecným výstupom (vyhodnotenie ekologickej „stopy“ projektu), ktorý vypracuje ekologický konzultant.

V roku 2023 bude fond pokračovať v uplatňovaní finančných nástrojov na elimináciu negatívnych dôsledkov inflácie na audiovizuálnu kultúru a priemysel v Slovenskej republike.

Novinkou v štruktúre na rok 2023 v programe 1 je rozšírenie podprogramu 1.4, ktorý je od budúceho roku zameraný nielen na školské filmy ale aj na produkciu krátkometrážnych audiovizuálnych diel (hrané alebo dokumentárne s celkovým časovým rozsahom do 40 minút). Maximálna suma dotácie na podporu takéhoto diela je 50 tisíc EUR a fond chce takto podnietiť najmä nové projekty začínajúcich tvorcov a producentov.

Predloženie návrhu štruktúry podpornej činnosti na pripomienkovanie odbornej verejnosti prinieslo viacero podnetných návrhov. Asociácia nezávislých producentov navrhla v programe 1 určiť aj druhý termín na predkladanie žiadostí vo výzve č. 6/2023 (TV projekty), čo rada fondu akceptovala. Ďalšiu pripomienku týkajúcu sa producentského vývoja audiovizuálnych diel rada zapracovala do štruktúry zavedením možnosti znížiť paušálnu sumu podpory o 50% pri rozpočtovo menej náročných projektoch.

V programe 2 je hlavným zámerom fondu podporovať distribúciu slovenských kinematografických diel aj prostredníctvom nových technologických platforiem. V podpore distribúcie fond zachováva aj v roku 2023 určenie paušálnych súm dotácie pre jednotlivé typy diel vo vzťahu k ich diváckemu potenciálu. Osobitou témou pripomienok v programe 2 téma zjednotenia podpory výberu slovenského kandidáta na Oscara a následne podpory samotnej prezentácie vybratého filmu tak, aby bol celý proces sústredený do jednej žiadosti. Zároveň rada schválila, že vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže rada fondu rozhodnúť o zvýšení maximálnej sumy podpory na prezentáciu slovenského diela v zahraničí (25 tisíc eur) až na dvojnásobok tejto sumy.

Audiovizuálna kultúra a priemysel v Slovenskej republike sa môžu rozvíjať, len ak budú mať dostatočne odborne pripravené profesionálne zázemie ľudských zdrojov. Na dosahovanie tohto cieľa fond v programe 3 zintenzívňuje podporu profesijného vzdelávania a tréningových programov zameraných na získavanie skúseností a profesionálnych zručností, vrátane účasti filmových profesionálov na medzinárodných vzdelávacích podujatiach a odborných workshopoch. Medzi priority v programe 3 sa v štruktúre dostal aj aktuálny prieskum trhu a spotrebiteľského správania divákov v oblasti distribúcie audiovizuálnych diel uvádzaných všetkými možnými spôsobmi.

Štruktúra na rok 2023 predbežne určuje na podporu audiovizuálnej kultúry v programoch 1 až 4 sumu 8 miliónov eur. Štruktúra zároveň určuje základné percentuálne rozdelenie tejto sumy na jednotlivé programy podpornej činnosti, pričom toto rozdelenie rešpektuje podiely jednotlivých programov na skutočne udelenej podpore z fondu za predchádzajúce roky.

Štruktúra tiež určuje už stabilné termíny uzávierok pre výzvy na predkladanie žiadostí. V súvislosti s vytvorením nového podprogramu na podporu produkcie krátkometrážnych diel sa žiadosti v tomto podprograme budú môcť predkladať vo výzvach 2/2023 a 7/2023. V roku 2023 fond pokračuje aj v priebežnom podávaní žiadostí od 17. januára do 11. decembra. Týka sa to prezentácie slovenských audiovizuálnych diel v zahraničí, podpory distribúcie, žiadostí na tvorivé štipendiá v programe 1 a žiadostí o podporu účasti projektu na medzinárodných podujatiach zameraných na producentský vývoj audiovizuálnych diel.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.