Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Efektívnejšia podpora štipendií

Efektívnejšia podpora štipendií

15. januára, 2021

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 15.12.2020 okrem iného schválila aj nové znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Nové znenie prináša najmä výraznú úpravu podmienok pre poskytovanie podpory formou štipendia v programe 1 so zameraním na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel.

Poskytovanie štipendií z fondu vlani zavŕšilo prvé desaťročie svojej existencie. Napriek tomu, že pri štipendiách ide v princípe o selektívnu projektovú pomoc, v minulom roku sa táto forma ukázala ako účinná aj vo vzťahu k zmierneniu dôsledkov opatrení voči ochoreniu COVID-19. Fond v tejto situácii prvýkrát umožnil žiadateľom podávať žiadosti o štipendium kedykoľvek v priebehu roka až do ukončenia výzvy 5/2020. Zároveň na štipendiá fond vyčlenil zatiaľ najvyššiu celkovú sumu za rok – takmer 120 tisíc eur, pričom historický rekord dosiahla aj priemerná suma jedného štipendia (4 221 eur).

V roku 2021 dochádza pri poskytovaní tvorivých štipendií v programe 1 k zásadnej systémovej zmene. Jej cieľom je spresnenie a zjednotenie požiadaviek na vecné výstupy jednotlivých podporených žiadostí, spolu s určením adekvátnej sumy štipendia vo vzťahu k týmto výstupom. Fond preto v podpore štipendií zaviedol 15 kategórií, ktoré sú odlíšené podľa jednotlivých druhov audiovizuálnych diel. Každá kategória podrobne vymedzuje požadované vecné výstupy aj ich minimálny rozsah a zároveň určuje k týmto výstupom príslušnú sumu štipendia. Jasné vymedzenie sumy určenej pre jednotlivé typy audiovizuálnych diel zvyšuje transparentnosť v hodnotení a poskytovaní štipendií. Určenie minimálneho povinného rozsahu a jednotná špecifikácia vecných výstupov, ktoré musí podporený žiadateľ odovzdať, zase výrazne zvyšujú efektívnosť použitia poskytnutých štipendií a ich tvorivých výsledkov. Zvyšuje sa aj maximálna suma štipendia, ktorá je v tých najnáročnejších kategóriách (dlhometrážne audiovizuálne diela alebo seriály) určená na 7 tisíc eur.

V praxi to bude znamenať, že každý žiadateľ si vyberie kategóriu resp. typ diela, na ktoré chce žiadať štipendium. Zároveň tak bude vopred vedieť, akú sumu štipendia môže v tej kategórii žiadať resp. získať a čo musí po ukončení štipendia odovzdať. Typ diela, požadovanú sumu a k nej príslušné vecné výstupy žiadateľ uvedie aj v tlačive žiadosti. Príslušná odborná komisia tak bude jednotlivé žiadosti hodnotiť a navzájom porovnávať v jednotlivých kategóriách, a to s jednoznačným dôrazom na obsahovú kvalitu predloženého projektu. Podrobný popis jednotlivých kategórií pre tvorivé štipendiá je uvedený v tabuľke, ktorú po pripomienkovaní odbornou verejnosťou schválila rada fondu. Táto tabuľka je prílohou zásad poskytovania a v programe 1 bude platiť už od otvorenia výzvy 5/2021.

Vzhľadom na vlaňajšie skúsenosti z priebežného podávania žiadostí o štipendium na vývoj audiovizuálnych diel bude fond v tejto praxi pokračovať aj v roku 2021. Žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti vo výzve 5/2021 kedykoľvek počas celého jej trvania od 18. januára až do 29. novembra 2021. Fond bude doručené žiadosti priebežne vyhodnocovať spravidla každý mesiac, pričom na hodnotenie žiadostí o štipendium bude v programe 1 určená osobitná odborná komisia. Zvýši sa tak flexibilita administratívneho spracovania žiadostí aj ich odborného posúdenia a urýchli sa celý proces poskytovania finančných prostriedkov. Aj naďalej bude mať každý nepodporený žiadateľ opätovnú možnosť podať počas celého obdobia trvania výzvy novú žiadosť, aj s prípadným zapracovaním pripomienok obsiahnutých v hodnotení odbornej komisie.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.