Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Stanovisko rady Audiovizuálneho fondu

Stanovisko rady Audiovizuálneho fondu

16. februára, 2024

V nadväznosti na navrhované legislatívne zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde, o ktorých aktuálne rokuje parlament, rada Audiovizuálneho fondu deklaruje, že má za to, že verejnoprávne fungovanie Audiovizuálneho fondu má svoje opodstatnenie, ktoré prinieslo rozvoj audiovizuálnej kultúry, audiovizuálneho dedičstva, ale aj jednotlivých profesií a remesiel, ktoré sú s výrobou audiovizuálnych diel spojené a vedú k rozvoju zamestnanosti na Slovensku. Nastavenie procesov hodnotenia projektov v Audiovizuálnom fonde pokladá rada za objektívne a transparentné.

Audiovizuálny fond, ktorý je podľa zákona verejnoprávnou inštitúciou, nepatrí do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Členov/členky rady vymenúva minister/ministerka kultúry tak, aby mali v rade rovnomerné zastúpenie všetci prispievatelia do fondu, príjemcovia podpory a tiež ministerstvo kultúry, ktoré má svojho zástupcu aj v dozornej komisii.

Zákon o Audiovizuálnom fonde bol prijatý v roku 2008 a svoju podpornú činnosť začal vykonávať o rok neskôr. V kontakte s ministerstvom kultúry a s odbornou verejnosťou rada a vedenie fondu priebežne aktualizovali vnútorné predpisy súladne s platnými právnymi predpismi v duchu čo najväčšej transparentnosti. Audiovizuálny fond bol vždy otvorený diskusii o zlepšení pravidiel hodnotenia projektov a v prípadoch, keď nastali pochybnosti alebo porušenia, reagoval na to svojimi kontrolnými mechanizmami a opatreniami. Táto cesta sa ukázala byť správna. Hoci vzhľadom na objem finančných prostriedkov nikdy nemožno všetkých žiadateľov uspokojiť, dôkazom správnosti zvolenej cesty je úspech diel na najvýznamnejších medzinárodných festivaloch, ale aj návrat slovenských divákov do kín aj napriek takmer likvidačnému obdobiu kovidu, ktoré negatívne ovplyvnilo celý sektor.

Je potrebné vyzdvihnúť transparentnosť celého procesu podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu a hodnotiaceho procesu členmi odborných komisií. Na svojom webovom sídle Audiovizuálny fond vedie verejne prístupnú databázu, obsahujúcu priebežne aktualizované informácie o podpornej činnosti aj s možnosťou triedenia týchto informácií, ako aj ich detailnejšieho zobrazenia vo vzťahu k jednotlivým žiadostiam alebo žiadateľom. Pri detailnom zobrazení každej žiadosti je k dispozícii popis projektu, jeho rozpočet, hodnotenie žiadosti príslušnou odbornou komisiou a kópia kreditu žiadateľa s informáciami aktualizovanými ku dňu vyhodnotenia žiadosti. Pri každej podporenej žiadosti je v jej detaile obsiahnutá aj forma a suma poskytnutých finančných prostriedkov, kópia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a po predložení ich vyúčtovania je vo verejnej databáze sprístupnené aj vecné vyhodnotenie projektu žiadateľa. Takéto transparentné hodnotenie si na Slovensku osvojili máloktoré grantové inštitúcie s odôvodením, že v malej krajine by to bolo kontraproduktívne. Audiovizuálny fond riskoval tento krok, ktorý sa ukázal byť z hľadiska verejnej mienky potrebný a prospešný. Členovia a členky rady si vážia podporu audiovizuálneho prostredia a radi vyjadria svoj odborný názor na prípadné navrhované legislatívne úpravy.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.