Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Informácia pre žiadateľov o podporu návštevnosti vo výzve 1/2021

Informácia pre žiadateľov o podporu návštevnosti vo výzve 1/2021

16. marca, 2021

Kancelária Audiovizuálneho fondu oznamuje žiadateľom, ktorí sú prevádzkovateľmi audiovizuálneho technického zariadenia (kina) na území Slovenskej republiky a ktorí zároveň spĺňajú podmienky uvedené v Štruktúre podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021, že do 12.4.2021 môžu v informačnom systéme fondu registrovať a následne fondu doručiť žiadosti o dotáciu vo výzve 1/2021 podľa dosiahnutej návštevnosti na slovenské alebo európske kinematografické diela v podprograme 2.3.

V zmysle príslušných ustanovení štruktúry podpornej činnosti AVF na rok 2021 je možné žiadať o podporu podľa preukázateľne dosiahnutej a overenej návštevnosti na

  • slovenské kinematografické dielo zapísané v zozname slovenských audiovizuálnych diel (zoznam vedie Slovenský filmový ústav ) alebo preukázateľne spĺňajúce kritériá slovenského audiovizuálneho diela podľa § 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  •  európske kinematografické dielo, ktorého väčšinovou krajinou pôvodu je niektorý z členských štátov Európskej únie a ktoré zároveň nie je slovenským kinematografickým dielom (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa pre tieto účely považuje za členský štát Európske únie v roku 2020).

Do výpočtu sumy podpory možno zaradiť iba preukázateľne predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie, ktoré bolo uskutočnené v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Za audiovizuálne predstavenie sa okrem klasických filmových predstavení v kinosálach považuje aj verejné uvedenie diela organizované prevádzkovateľom kina za úhradu formou streamovania cez internet, ak je počet predaných prístupov na takéto uvedenie diela overiteľný a prevádzkovateľ kina tento počet uviedol do štatistík návštevnosti.

Suma podpory pre jedného prijímateľa sa vypočíta podľa počtu predaných vstupeniek za uvedené obdobie na každé jednotlivé audiovizuálne predstavenie kinematografického diela takto:

  • pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 100 tisíc divákov jednotkovou sadzbou vo výške 1,- eur za každú predanú vstupenku,
  • pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 100 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,50 eur za každú predanú vstupenku,
  • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 20 tisíc divákov jednotkovou sadzbou 0,30 eur za každú predanú vstupenku,
  • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 20 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,20 eur za každú predanú vstupenku.

Audiovizuálny fond v súčinnosti s Úniou filmových distributérov SR, Slovenským filmovým ústavom a Združením prevádzkovateľov kín zverejňuje zoznam kinematografických diel, ktorých verejné uvedenie je možné započítať do žiadosti v podprograme 2.3. Pri každom diele je uvedený jeho distribučný názov, originálny názov a jednotková sadzba pre výpočet dotácie za každú predanú vstupenku alebo za platený online prístup.

Kancelária fondu v spolupráci s dodávateľom informačného systému pripravila pre žiadateľov elektronický formulár, v ktorom má každý žiadateľ k dispozícii abecedný zoznam všetkých slovenských alebo európskych kinematografických diel, ku ktorým Únia filmových distributérov SR vo svojom informačnom systéme eviduje aspoň jednu predanú vstupenku za rok 2020. Žiadateľ si v tejto časti registrácie žiadosti vyberie tie filmy, ktoré v roku 2020 uviedol a ku každému vybratému filmu uvedie dva údaje: počet predaných vstupeniek a odvod distributérovi. Všetky ostatné výpočty urobí automaticky informačný systém, ktorý žiadateľovi vypočíta výslednú sumu požadovanej dotácie zaokrúhlenú na celé čísla nadol. Jednotlivé údaje o počte predaných vstupeniek uvedené v žiadosti musia byť overiteľné prostredníctvom informačného systému Únie filmových distributérov SR.

Žiadateľ pripojí do systému povinné prílohy k žiadosti, ktorými sú najmä doklady preukazujúce zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu a potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Nakoniec žiadateľ zaregistruje svoju žiadosť a v zmysle pokynov výzvy č. 1/2021  ju musí vytlačenú a podpísanú doručiť v určenom termíne (t. j. do 12.4.2021) kancelárii fondu aj so všetkými povinnými prílohami.

V prípade technických problémov preukázateľne spôsobených prevádzkou registračného systému alebo pretrvávajúcimi objektívnymi dôsledkami pandemickej situácie môže Audiovizuálny fond rozhodnúť o predĺžení termínu uzávierky na predkladanie žiadostí v tejto výzve.

Časť žiadosti – výpočet dotácie a potvrdenie o auditovanom prehľade návštevnosti na slovenské a európske audiovizuálne diela posiela žiadateľ v elektronickej forme aj Únii filmových distributérov SR (ÚFD) na adresu ufd@ufd.sk. Pri odosielaní žiadosti na fond však žiadateľ nemusí čakať na doručenie potvrdenia návštevnosti od ÚFD, nakoľko originál potvrdenia doručuje ÚFD priamo fondu. Žiadateľovi pošle ÚFD len elektronickú kópiu, ktorú potom žiadateľ dodatočne pripojí k svojej žiadosti v registračnom systéme fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.