Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Prezentácia Výročnej správy AVF za rok 2011 dňa 15. mája 2012

Prezentácia Výročnej správy AVF za rok 2011 dňa 15. mája 2012

18. mája, 2012

Audiovizuálny fond 15. mája 2012 uskutočnil ďalšiu pravidelnú prezentáciu svojej výročnej správy, ktorá sa tentoraz týkala roku 2011. Na verejnej prezentácii sa okrem členov rady fondu, dozornej komisie a viacerých členov odborných komisií fondu zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva ministerstva kultúry Anton Škreko. V auditóriu dominovali najmä filmoví profesionáli a predstavitelia odbornej verejnosti z oblasti audiovízie.

Podujatie viedla predsedníčka rady fondu Petronela Kolevská. Zdôraznila najmä otvorenosť a transparentnosť fondu ako verejnoprávnej inštitúcie, ktorá priebežne zverejňuje podrobné informácie o svojej činnosti a pravidelne komunikuje s odbornou verejnosťou. Súčasťou tejto komunikácie je aj prezentácia výročnej správy a činnosti fondu za príslušný rok s následnou diskusiou o výsledkoch fondu aj o jeho ďalšom smerovaní. Predsedníčka rady tiež informovala o zámeroch fondu na rok 2012 vo vzťahu k stratégii rozvoja audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike (projekt „Audiovizuálna budúcnosť krajiny“), k zvyšovaniu efektívnosti podpornej činnosti fondu, ako aj k sprehľadneniu jeho vnútorných predpisov a ich previazanosti s príslušnou legislatívou.

Ďalšiu časť podujatia tvorila prezentácia Výročnej správy AVF za rok 2011, ktorú predniesol riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Prezentácia sa sústredila na hlavné informácie o dosiahnutých výsledkoch fondu v roku 2011 a na ich porovnanie s predchádzajúcim obdobím. V závere svojho vystúpenia riaditeľ charakterizoval postavenie fondu aj v porovnaní s medzinárodným kontextom. Z tohto pohľadu má Audiovizuálny fond výnimočné postavenie v zastúpení audiovizuálnej kultúry a priemyslu v orgánoch fondu, ako aj v miere transparentnosti a v rozsahu zverejňovaných informácií o podpornej činnosti. Štandardné postavenie má fond z hľadiska kritérií hodnotenia žiadostí aj hlavného zamerania podpornej činnosti, menej intenzívne sa zatiaľ zaoberá otázkami priebežnej kontroly nad realizáciou podporených projektov a vyhodnocovaním ich konkrétnych výsledkov.

Následná diskusia tvorcov so zástupcami fondu priniesla okrem iného aj podnety na zlepšenie činnosti odborných komisií fondu. Z diskusie vzišiel aj iniciatívny návrh na vytvorenie nezávislej a odbornej platformy, ktorá by bola zameraná na priebežné vyhodnocovanie výsledkov, kvality a prínosu podporených projektov v podobe audiovizuálnych diel, podujatí a ďalších konkrétnych aktivít. Takáto platforma by mohla vzniknúť pod odborným gestorstvom Slovenského filmového ústavu, s aktívnou účasťou profesijných organizácií a s podporou fondu. Pravidelná a odborná hodnotová reflexia slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu je totiž nevyhnutná tak pre neustále formovanie hodnotových kritérií, ako aj pre zdôvodňovanie nároku celého audiovizuálneho prostredia na podporu z verejných zdrojov.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.