Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Osobitná podpora distribúcie filmových diel

Osobitná podpora distribúcie filmových diel

18. októbra, 2022

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom ôsmom rokovaní schválila návrh na mimoriadnu podporu distribúcie z rozpočtu fondu na rok 2022. Návrh na rokovanie rady predložil jej predseda Richard Kováčik, ktorý svoj návrh konzultoval so zástupcami odbornej verejnosti.

Distribúcia filmov je dôležitá súčasť filmovej kultúry a v uplynulých dvoch rokoch bola veľmi výrazne obmedzená v dôsledku karanténnych opatrení, ktoré zasiahli celú audiovíziu na Slovensku. V dôsledku prijatých opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 filmová distribúcia klesla na historicky najnižšiu výkonnostnú úroveň za posledné desaťročie. Dôvodom tohto stavu bolo opakované a dlhodobé prerušenie prevádzky kín na Slovensku.

Žiadosti na osobitnú podporu distribúcie sa môžu predkladať v rámci výzvy 3/2022 , ktorá má uzávierku 12.12. 2022. Oprávnení žiadatelia sú tie subjekty, ktorých hlavná a z hľadiska obratu prevažujúca činnosť je distribúcia filmov v kinách v SR a zároveň v roku 2022 pokračujú v činnosti a v tomto roku uviedli aspoň jeden film. Celková výška prostriedkov určených na túto osobitnú podporu je 200 tisíc eur. Podpora z finančných prostriedkov fondu bude realizovaná formou osobitne vypočítanej sumy pre jednotlivých žiadateľov. Jej výška bude určená podľa výkonnosti distribučnej spoločnosti na trhu, pričom kritériami je kombinácia počtu divákov s počtom distribuovaných filmov v sledovanom období je od 1.1.2018 do 31.12.2021. Údaje uvedené v žiadosti ako podklad pre výpočet požadovanej sumy potvrdí pre každého žiadateľa Únia distributérov SR.

Žiadosti o osobitnú podporu distribúcie sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v podprograme 2.1.2 – distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike a ich predmetom je plánovaná distribúcia filmov v kinách v SR v období od 1.10.2022 do 31.12.2023, čo je zároveň dátum na predloženie vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z tejto osobitnej podpory. Žiadateľ v žiadosti uvedie zoznam filmov, ktoré plánuje v tomto období uviesť aj s predpokladaným dátumom ich premiéry. V uvedenom zozname filmov nemôžu byť uvedené diela, ktoré už boli podporené z fondu samostatnou žiadosťou. Zároveň na diela uvedené v zozname žiadateľ nebude môcť podať ďalšiu samostatnú žiadosť. Zoznam diel, na ktorých distribúciu žiadateľ žiada osobitnú podporu, bude uvedený v prílohe č. 1 k zmluve. Tituly filmov uvedených v tomto zozname bude možné meniť dodatkom ku zmluve.

Poskytnutú dotáciu môže žiadateľ použiť aj na prevádzkové a mzdové náklady súvisiace s distribúciou uvedených filmov. Rozpočet uvedený v žiadosti nie je limitovaný, ale miera povinného spolufinancovania je 10%, čo znamená, že celkový rozpočet projektu musí byť najmenej 1,12 násobok požadovanej sumy. Pri vyúčtovaní nemôžu priemerné náklady na distribúciu jedného filmu uvedeného v zozname presiahnuť 5 tisíc eur.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.