Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zmena termínu vyúčtovania k výzve 9/2020

Zmena termínu vyúčtovania k výzve 9/2020

20. mája, 2021

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom májovom rokovaní okrem iného zaujala kladné stanovisko k návrhu Združenia prevádzkovateľov kín na Slovensku (ZPK) na zmenu termínu vyúčtovania dotácií, ktoré fond poskytol v mimoriadnej výzve 9/2020. Vzhľadom na to, že kiná boli v priebehu roka 2020 opakovane zavreté kvôli opatreniam voči pandémii COVID-19 a tento núdzový stav trvá až do mája tohto roka, ZPK požiadalo v mene svojich členov fond o posun termínu vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

Pôvodný termín na predloženie vyúčtovania mimoriadnej dotácie fond určil všetkým prijímateľom rovnako na 31.7.2021. Rada Audiovizuálneho fondu prerokovala návrh ZPK a vzhľadom na to, že kiná až doteraz podľa príslušného nariadenia ÚVZ SR objektívne nemohli prevádzkovať svoju činnosť, vyjadrila rada svoj súhlas so zmenou pôvodného termínu vyúčtovania vo výzve 9/2020 na nový termín 31.12.2021.

V zmysle vnútorných predpisov fondu a podľa príslušných ustanovení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov sa zmena termínu vyúčtovania môže vykonať iba formou písomného dodatku k zmluve. Kancelária fondu preto upozorňuje tých prevádzkovateľov kín, ktorí objektívne potrebujú zmeniť termín vyúčtovania dotácie poskytnutej vo výzve 9/2020, aby o tejto skutočnosti informovali fond formou stručného písomného oznámenia. Takéto oznámenie je potrebné doručiť kancelárii fondu prostredníctvom e-mailu alebo pošty najneskôr do 30.6.2021, aby bolo možné včas pripraviť príslušné dodatky k zmluvám. Každý dodatok následne musí prejsť štandardným administratívnym procesom vrátane zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Zároveň tí prevádzkovatelia kín, ktorí ako prijímatelia mimoriadnej dotácie nemajú problém použiť a vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky v pôvodnom termíne k 31.7.2021, môžu tak urobiť bez akejkoľvek zmeny doterajšieho zmluvného vzťahu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.