Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Legislatívne zmeny v audiovízii

Legislatívne zmeny v audiovízii

27. mája, 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila 13. mája 2020 zákon č. 129/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry v súvislosti s ochorením COVID-19. Návrh zákona pripravilo ministerstvo na základe aktuálnych potrieb, ktoré identifikovalo v dialógu s odbornou verejnosťou. Legislatívne úpravy sú zamerané na pomoc umelcom a organizátorom kultúrnych podujatí, ako aj na zmiernenie dopadov karanténnych opatrení v oblasti kultúry na Slovensku. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 21. mája 2020.

Nová právna úprava okrem iných opatrení uľahčuje televíznym a rozhlasovým vysielateľom prezentáciu kultúrneho dedičstva a prístupu k nemu. Rozširuje sa okruh kultúrnych aktivít, ktoré sa v televíznom a rozhlasovom vysielaní môžu vysielať ako oznam vo verejnom záujme, takže nebudú považované za reklamu. Toto opatrenie výrazne pomôže propagácii slovenskej kultúry a umenia vrátane distribučných premiér nových slovenských filmov v kinách.

V oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu sa prijatím tohto zákona novelizujú aj niektoré ustanovenia zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Upravujú sa niektoré lehoty pre činnosť fondu a terminologicky sa spresňuje proces kontroly žiadostí (zo zákona sa vypustil právne neurčitý pojem „nesprávne vyplnená žiadosť“).

Výraznejšie zmeny prináša zákon pre oblasť podpory audiovizuálneho priemyslu. V dôsledku karanténnych opatrení dochádza v produkcii audiovizuálnych diel k prerušeniu nakrúcania viacerých zaregistrovaných filmových projektov a k odloženiu ich ďalšej realizácie. Zákon preto po novom umožňuje, aby fond na základe písomného oznámenia žiadateľa prerušil plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu. Toto prerušenie je možné uplatniť, ak žiadateľ už začal uhrádzať oprávnené výdavky na projekt, no z objektívnych dôvodov musel dočasne zastaviť jeho ďalšiu realizáciu. Platnosť osvedčenia môže byť prerušená na obdobie podľa potreby žiadateľa, najviac však na 18 mesiacov. Fond takéto oznámenie vezme na vedomie a upovedomí žiadateľa, že počas doby prerušenia mu nebudú vnikať žiadne oprávnené výdavky pre dotáciu v programe 5. Ak žiadateľ bude chcieť začať s realizáciou projektu skôr, než pôvodne uviedol v oznámení, stačí, aby takúto skutočnosť tiež iba písomne oznámil fondu. Oznámenie o prerušení platnosti osvedčenia môže žiadateľ predložiť iba raz na príslušný filmový projekt.

Spolu so zvýšením sadzby dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu na 33% vyúčtovaných a auditom potvrdených oprávnených výdavkov, ktoré Audiovizuálny fond poskytuje od 1. januára 2020, sú tieto legislatívne zmeny významným príspevkom k zvýšeniu aj k opätovnému oživeniu aktivít v oblasti kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.