Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov

Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov

28. februára, 2019

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom zasadnutí v roku 2019 na základe návrhu riaditeľa fondu Martina Šmatláka schválila úpravu vnútorného predpisu č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

Úprava bola pripravená najmä s cieľom zjednodušiť predkladanie potvrdení pre účely poskytnutia finančných prostriedkov z fondu a znížiť tak administratívnu záťaž žiadateľov pri vybavovaní a predkladaní týchto potvrdení, ktoré vystavujú jednotlivé orgány verejnej správy. Dokumenty, ktoré odteraz žiadateľ fondu na tento účel predloží, budú platiť počas troch rokov. Fond túto lehotu zjednotil s dobou platnosti zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Ak v uvedenej dobe dôjde k zmene niektorej skutočnosti, je žiadateľ povinný o nej bezodkladne informovať fond a zároveň predložiť príslušné potvrdenie v aktualizovanej verzii.

Fond touto úpravou zároveň zosúladil svoj vnútorný predpis s pripravovanou novelou zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Ak totiž bude možné na účely overenia príslušnej skutočnosti (napríklad dlh žiadateľa na daniach, sociálnom poistení alebo na zdravotnom poistení) použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, žiadateľ už nebude musieť predkladať fondu príslušné potvrdenie.

Fond zjednoduší aj proces overovania, či Slovenský filmový ústav voči jednotlivým podporeným žiadateľom neeviduje žiadne nevysporiadané povinnosti, ktoré im vyplývajú z audiovizuálneho zákona alebo zo štatistického zisťovania v oblasti kultúry. Podporení žiadatelia už nebudú musieť predkladať fondu osobitné potvrdenia vystavené Slovenským filmovým ústavom, ale uvedené skutočnosti fond priamo overí v komunikácii so SFÚ.

Znížením administratívnej náročnosti je aj zrušenie doterajšej prílohy č. 3 k zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu. Po novom už spôsob uvedenia informácie o podpore projektu fondom žiadateľ uvedie iba elektronicky v registračnom systéme fondu. V ňom môže so súhlasom fondu následne urobiť aj prípadné odôvodnené úpravy ešte pred uvedením podporeného projektu na verejnosti.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.