Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Informácia pre prijímateľov dotácií o postupe pri vyúčtovaní podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektov

Informácia pre prijímateľov dotácií o postupe pri vyúčtovaní podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektov

28. júna, 2019

Audiovizuálny fond v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde začal od roku 2018 uplatňovať osobitné zmluvné podmienky pre určenie podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Tieto podmienky sú podrobnejšie určené v štruktúre podpornej činnosti na príslušný rok a následne ich fond uplatnil v zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4), v podprograme 2.1 a v programe 4.

Podľa zákona a zmluvy má prijímateľ povinnosť predložiť vyúčtovanie podielu najneskôr do dňa vyúčtovania na predpísanom formulári a zároveň má povinnosť zaplatiť vypočítaný podiel fondu tiež najneskôr do dňa vyúčtovania. Najbližší termín pre vyúčtovanie a úhradu takéhoto podielu fondu je 31. júl 2019.

Na účely operatívneho výpočtu a vyúčtovania týchto podielov fond pre tých prijímateľov dotácií, ktorých sa táto povinnosť týka, vytvoril v registračnom systéme samostatnú kartu „podiel fondu“. Cieľom tohto nástroja je zjednodušenie postupu prijímateľa pri výpočte sumy podielu fondu a pri predkladaní vyúčtovania odvedeného podielu. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že prijímateľ má predložiť vyúčtovanie aj v tom prípade, keď sa vypočítaná suma podielu na úhradu rovná nule

V registračnom systéme vyplnený a vytlačený formulár vyúčtovania podielu fondu spolu s povinnými prílohami zašle prijímateľ dotácie najneskôr v uvedenom termíne na adresu kancelárie Audiovizuálneho fondu. Vyúčtovanie je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou ako samostatnú poštovú zásielku a neprikladať toto vyúčtovanie podielu fondu k inej korešpondencii s fondom (napríklad k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie a pod.).

Ak prijímateľ nedoručí Audiovizuálnemu fondu vyúčtovanie podielu v určenom termíne, fond bude túto skutočnosť považovať za nevysporiadaný finančný vzťah s fondom.

Pre podrobnejšiu orientáciu pri vyúčtovaní podielu fondu má každý užívateľ registračného systému k dispozícii aj osobitnú užívateľskú príručku.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu sa môžu oprávnení prijímatelia dotácií obracať na kanceláriu fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.