Filmový projekt v programe 5

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Program 5 > Filmový projekt v programe 5
Filmový projekt pre získanie podpory

Základným krokom k získaniu dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu je registrácia žiadateľa a následne registrácia filmového projektu. Na základe úspešnej registrácie projektu fond vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii filmového projektu. Osvedčenie je platné tri roky odo dňa vydania.

Finančné prostriedky môže fond poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý pozostáva z jedného samostatného hraného audiovizuálneho diela s časovým rozsahom  najmenej 70 minút.

Dotáciu môže fond poskytnúť aj pre viacdielne hrané audiovizuálne diela (minisérie alebo seriály) . Každé takéto dielo môže mať najviac 26 častí, pričom každá časť musí mať najmenej 40 minút.

Fond poskytuje finančné prostriedky na samostatné dokumentárne audiovizuálne dielo s časovým rozsahom najmenej 50 minút ako aj na viacdielne dokumentárne audiovizuálne dielo s rozsahom najviac 26 častí a časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút.

V oblasti animovaných  audiovizuálnych diel fond poskytuje fiinančné prostriedky na samostatné alebo na viacdielne animované diela, s celkovým časovým rozsahom najmenej 26 minút.

Každý filmový projekt musí zároveň spĺňať kritériá kultúrneho testu, ktoré sú určené v prílohe vyhlášky ministerstva kultúry. Tieto kritériá pozostávajú z dvoch základných skupín – kultúrne kritériá a realizačné kritériá. Prvá skupina vyjadruje najmä začlenenie filmového projektu do európskeho kultúrneho kontextu, referencie aj dosiahnuté tvorivé výsledky hlavných spoluautorov projektu a tiež predpokladaný prínos projektu z hľadiska rozvoja audiovizuálneho umenia alebo audiovizuálnej výchovy so zameraním na mladých divákov. Skupina realizačných kritérií zase vyjadruje najmä profesijné zastúpenie európskych tvorcov v jednotlivých realizačných profesiách, európsky distribučný potenciál projektu, ako aj podiel realizačných kapacít v Slovenskej republike (lokácie, štúdiá, postprodukcia, služby a pod.).

Filmové dielo, na ktoré už bol príslušnou autoritou vydaný koprodukčný štatút v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, sa pre účely registrácie filmového projektu považuje za dielo, ktoré spĺňa určené kritériá kultúrneho testu, a preto pre takéto dielo nemusí žiadateľ vypĺňať kultúrny test.


Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.