Oprávnené výdavky v programe 5

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Program 5 > Oprávnené výdavky v programe 5
Oprávnené výdavky sú tie, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu a ktoré vznikli a boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii projektu. Za oprávnené výdavky sa považujú
- úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo, sídlo organizačnej zložky alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná u správcu dane,
- úhrada odmeny alebo mzdy fyzickej osobe, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda zdaňovaná v Slovenskej republike.

Minimálna suma oprávnených výdavkov rozdeľuje projekty do troch skupín:

a) 50 000 eur, ak ide o filmový projekt, ktorý je samostatným dokumentárnym audiovizuálnym dielom, alebo samostatným alebo viacdielnym animovaným audiovizuálnym dielom,

b) 100 000 eur, ak ide o projekt samostatného hraného audiovizuálneho diela, alebo viacdielne dokumentárne audiovizuálne dielo,

c) 300 000 eur pre projekt viacdielneho hraného audiovizuálneho diela

Zároveň vo všetkých uvedených skupinách platí, že určená suma nemôže presiahnuť 50% celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.

V špecifikácii pre jednotlivé podprogramy platia uvedené kritériá takto:

- V podprograme 5.1 je minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu 100 000 eur, ak ide o filmový́ projekt, ktorý́ pozostáva z jedného samostatného audiovizuálneho diela,  celkový rozpočet takéhoto audiovizuálneho diela musí byť minimálne 200 000 eur.
- V podprograme 5.2 zameranom na podporu viacdielnych hraných TV seriálov je minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu 300 000 eur a celkový rozpočet viacdielneho diela resp. súčet rozpočtov jeho jednotlivých dielov (najviac 26 častí́ a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút) musí byť minimálne 600 000 eur.
- V podprograme 5.3 zameranom na podporu vzniku samostatných dokumentárnych audiovizuálnych diel s rozsahom minimálne 50 minút je minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením takéhoto filmového projektu 50 000 eur, pričom celkový rozpočet takéhoto diela musí byť minimálne 100 000 eur,
alebo na podporu vzniku viacdielnych dokumentárnych audiovizuálnych diel s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jednej jeho časti najmenej päť minút je minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením takéhoto viacdielneho projektu 100 000 eur, pričom celkový rozpočet takéhoto projektu musí byť minimálne 200 000 eur,
alebo na podporu samostatného, alebo viacdielneho animovaného audiovizuálneho diela s celkovým časovým rozsahom najmenej 26 minút je minimálna suma  oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením takéhoto diela 50 00 eur, pričom celkový
rozpočet takéhoto  diela musí byť minimálne 100 000 eur.

V prípade všetkých podprogramov nemôže byť vyúčtovaná suma oprávnených výdavkov vyššia ako 80% celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.

Uvedenú minimálnu sumu môže žiadateľ dosiahnuť počas celej doby platnosti registrácie filmového projektu (t. j. tri roky).

Do uvedenej minimálnej sumy oprávnených výdavkov sa nezapočítava daň z pridanej hodnoty (ak je žiadateľ platiteľom DPH). Medzi oprávnené výdavky nie je možné zahrnúť ani tie výdavky, ktoré žiadateľ uhradil z verejných prostriedkov poskytnutých na projekt formou dotácie – napríklad akákoľvek dotácia z Audiovizuálneho fondu vrátane predchádzajúcej časti dotácie v programe 5 (poskytnutej pri priebežnom podávaní žiadosti), dotácia z Fondu na podporu umenia alebo z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, zo štátneho fondu, štátneho rozpočtu, z rozpočtu samosprávneho kraja, obce, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a pod.

Za oprávnené výdavky sa nepovažujú všeobecné prevádzkové náklady (napríklad náklady na prevádzku kancelárie, telekomunikačné služby a pod.), pri ktorých nie je možné v prípade kontroly preukázať priamu súvislosť s realizáciou projektu.

Za oprávnené výdavky sa nepovažujú ani také výdavky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu vývoja a výroby audiovizuálneho diela, ktoré je registrovaným filmovým projektom (napríklad výdavky na prípravu a realizáciu distribúcie audiovizuálneho diela, výdavky na prezentáciu, marketing a propagáciu audiovizuálneho diela v súvislosti s jeho verejným uvedením, výdavky súvisiace s uvedením diela na verejných podujatiach, výdavky na jazykovú úpravu diela za účelom jeho prezentácie alebo distribúcie, výdavky na výrobu filmu o filme, výdavky na nákup tovarov alebo služieb objednaných po preukázateľnom ukončení výroby diela a pod.).

Podrobnejšia špecifikácia neoprávnených výdavkov je uvedená v metodickom usmernení pre program 5.

V súvislosti s možnosťou prerušiť platnosť osvedčenia o registrácii filmového projektu sa zároveň nebudú považovať za oprávnené výdavky na účely poskytnutia finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu také, ktoré boli uhradené v období prerušenia.

Fond od 1.1.2020 poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 33 % vyúčtovaných a auditom potvrdených oprávnených výdavkov.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.