Vnútorné predpisy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Vnútorné predpisy

Základné dokumenty:

Štatút Audiovizuálneho fondu

Rokovací poriadok rady Audiovizuálneho fondu

Rokovací poriadok Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Organizačný poriadok kancelárie Audiovizuálneho fondu

Dokumenty upravujúce podpornú činnosť:

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2023

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2022

Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry

Metodické usmernenie k poskytovaniu finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu účinné od 1.1.2024

Metodické usmernenie k poskytovaniu finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu účinné do 31.12.2023

Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry - účinné od 22.02.2022

Smernica o zamedzení poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu podniku v ťažkostiach

Vnútorné smernice a metodické usmernenia:

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica o kontrolnej činnosti

Metodické usmernenie pre sprístupnenie informácií podľa osobitého predpisu

Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov

Zásady hospodárenia Audiovizuálneho fondu

Metodické usmernenie pre platiteľov príspevkov do Audiovizuálneho fondu

Smernica Audiovizuálneho fondu o verejnom obstarávaní

Smernica Audiovizuálneho fondu o vybavovaní sťažností

Smernica o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie

Metodické usmernenie k udeľovaniu koprodukčných štatútov a potvrdení o koprodukcii európskeho filmového diela

Registratúrny poriadok Audiovizuálneho fondu

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o zverejňovaní

Smernica Audiovizuálneho fondu o obehu účtovných dokladov

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.