Registrácia projektu v programe 5

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Program 5 > Registrácia projektu v programe 5
Žiadateľ

Filmový projekt môže registrovať producent/koproducent projektu alebo akákoľvek iná právnická osoba, ktorá s producentom/koproducentom uzavrela písomnú dohodu o spolupráci na realizácii projektu (servisná spoločnosť).

Osoba, ktorá projekt registruje, nemusí mať sídlo v Slovenskej republike. Až keď sa registrovaný projekt bude realizovať a dôjde tak k uplatneniu žiadosti o vyplatenie finančných prostriedkov, fond môže zmluvne poskytnúť a následne vyplatiť finančné prostriedky iba prijímateľovi, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a je registrovaný u správcu dane. Toto pravidlo fond uplatňuje len z hľadiska nevyhnutného zabezpečenia následnej kontroly správnosti výdavkov a účtovných podkladov predložených pre vyplatenie dotácie.

Žiadosť o registráciu projektu

Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá fondu žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom registračného systému fondu v programe 5, ktorý je určený na podporu audiovizuálneho priemyslu podľa aktuálnej štruktúry podpornej činnosti fondu.

Žiadosti sa predkladajú v podprogramoch 5.1.a 5.2. a 5.3.

Podprogram 5.1 je zameraný na podporu jedného samostatného hraného audiovizuálneho diela s časovým rozsahom  najmenej 70 minút.

Podprogram 5.2 je zameraný na podporu viacdielnych hraných audiovizuálnych diel (minisérie, seriály)  s rozsahom najviac 26 častí́ a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút.

Podprogram 5.3 je zameraný na podporu samostatných dokumentárnych audiovizuálnych diel s časovým rozsahom najmenej 50 minút, alebo  viacdielnych dokumentárnych audiovizuálnych diel s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti  najmenej 5 minút, alebo samostatných animovaných audiovizuálnych diel, alebo viacdielnych  animovaných audiovizuálnych diel s celkovým časovým rozsahom najmenej 26 minút.

Povinnou prílohou žiadosti o registráciu filmového projektu podľa §22 c) ods. 2 zákona je:

- vyplnené tlačivo pre kultúrny test (súčasť formulára žiadosti) alebo štatút oficiálnej koprodukcie priznaný oprávnenou osobou (tlačivo alebo koprodukčný štatút sa predkladá osobitne na každé dielo/seriál, ktoré je súčasťou filmového projektu),

- obsahový zámer registrovaného filmového projektu (žiadateľ predkladá ako samostatnú prílohu),

- investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov (súčasť formulára žiadosti),

- časový plán realizácie registrovaného filmového projektu (žiadateľ predkladá ako samostatnú prílohu),

- kópia servisnej zmluvy alebo koprodukčnej zmluvy v prípade, ak žiadateľ o registráciu filmového projektu nie je jeho jediným producentom; ak žiadateľ prikladá kópiu servisnej zmluvy, musí táto zodpovedať obsahovým požiadavkám podľa § 22b ods. 1 písm. b) zákona (kópiu zmluvy žiadateľ predkladá ako samostatnú prílohu).

Po registrácii žiadosti v registračnom systéme a po automatickom pridelení kódu žiadosti je žiadateľ povinný uhradiť administratívny poplatok podľa § 22d zákona v sume 1 000,- EUR. Pri úhrade poplatku žiadateľ uvedie ako variabilný symbol svoje IČO a ako špecifický symbol uvedie kód žiadosti. Potvrdenie o úhrade poplatku žiadateľ priloží k žiadosti v registračnom systéme aj v jej tlačenom vyhotovení.

Z hľadiska podania žiadosti o poskytnutie dotácie na základe realizovaných oprávnených výdavkov je dôležité, aby žiadateľ už pri registrácii filmového projektu zodpovedne a pokiaľ možno presne odhadol a v žiadosti uviedol časový harmonogram realizácie projektu a následného predkladania žiadosti o vyplatenie dotácie. Podľa tohto predpokladaného harmonogramu fond vypočíta a oznámi ministerstvu kultúry požiadavky na finančné zabezpečenie celého systému podpory cez osobitný príspevok zo štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Na základe korektnej a úplnej registrácie filmového projektu žiadateľom Audiovizuálny fond vydá registrujúcemu žiadateľovi osvedčenie o registrácii filmového projektu. Osvedčenie je platné tri roky odo dňa jeho vydania.

V súvislosti s dôsledkami celosvetových karanténnych opatrení pre ochorenie COVID-19 na produkciu audiovizuálnych diel v podobe prerušenia a posunov procesov ich prípravy, výroby, zákon číslo 608/2008 Z.Z. o Audiovizuálnom fonde umožňuje, aby fond na základe písomného oznámenia žiadateľa prerušil plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu, najviac však na dobu 18 mesiacov. Písomné oznámenie o prerušení platnosti môže žiadateľ predložiť iba raz.

V súvislosti s možnosťou prerušiť platnosť osvedčenia o registrácii filmového projektu sa zároveň nebudú považovať za oprávnené výdavky na účely poskytnutia finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu také, ktoré boli uhradené v období prerušenia.

Ak je žiadosť o registráciu filmového projektu doručená do 1. augusta a ak k nej osvedčenie o registrácii projektu fond vydá do 31. augusta bežného kalendárneho roka, úhrada plánovanej dotácie na tento projekt môže byť uskutočnená z rozpočtu fondu na nasledujúci rok. Dotácie na projekty, ku ktorým fond vydá osvedčenie o registrácii po 31. auguste, môžu byť uhradené až o rok neskôr.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.