Prijímateľ podpory a verejné obstarávanie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Prijímateľ podpory a verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) prijímateľ finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu formou dotácie v sume, ktorá je na jeden projekt jednotlivo alebo v súčte viacerých poskytnutých dotácií rovná alebo vyššia ako 387 000 eur, je povinný pri použití týchto prostriedkov spôsobom zákazky na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služieb postupovať ako obstarávateľ podľa ZVO.

Znamená to, že prijímateľ je povinný pri nákupe tovarov alebo služieb uplatniť postupy zadávania zákaziek ako obstarávateľ podľa ustanovení § 72 a nasl. ZVO, ktoré upravujú zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom. Nadlimitná zákazka je taká, pri ktorej predpokladaná alebo skutočná hodnota celej zákazky na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby je rovná alebo vyššia ako 387 000 eur bez DPH.

Tento záväzok prijímateľa finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu je súčasťou zmlúv, ktoré fond uzatvára s jednotlivými podporenými žiadateľm.

Všetky právne predpisy týkajúce sa verejného obstarávania v aktuálnom znení sú dostupné na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Aktuálna zmena v zákone o verejnom obstarávaní

Upozornenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 7 ods. 1 zákona – v znení jeho poslednej novely zákonom č. 58/2011 Z. z. (ďalej len „novela zákona“) účinnej od 1. apríla 2011 - ak verejný obstarávateľ poskytne finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je táto osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, povinná pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako obstarávateľ podľa zákona. 

Túto zákonom určenú podmienku spĺňajú všetci prijímatelia finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu, a preto sú povinní pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako obstarávateľ podľa príslušných ustanovení zákona.

Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 4 zákona sa určuje podľa výšky takto pridelených finančných prostriedkov.

Z uvedených dôvodov Audiovizuálny fond upravil vzorové znenie zmlúv o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu, aby tak prijímateľov finančných prostriedkov aj týmto spôsobom upozornil na ich zákonnú povinnosť vyplývajúcu z novelizovaného znenia zákona. Do záverečných ustanovení zmluvy medzi fondom a prijímateľom bolo zahrnuté ustanovenie o povinnosti prijímateľa postupovať pri použití finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb ako obstarávateľ podľa príslušných ustanovení zákona. Táto zákonná povinnosť, ktorú novela zákona podstatne sprísnila, sa viaže aj na všetkých doterajších prijímateľov finančných prostriedkov z fondu, ktorým boli finančné prostriedky poskytnuté do 31.3.2011, a to v prípade ak použijú poskytnuté finančné prostriedky od 1.4.2011. Rozhodujúcim je teda moment použitia finančných prostriedkov, nie moment ich poskytnutia fondom.

Kancelária Audiovizuálneho fondu s cieľom uľahčiť prijímateľom finančných prostriedkov orientáciu v problematike verejného obstarávania a používať prostriedky poskytnuté fondom v súlade so zákonom, pripravuje v tejto veci podrobnejšie metodické informácie, ktoré konzultuje aj s Úradom pre verené obstarávanie. Aktuálne znenie zákona je dostupné na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v časti „Legislatíva“,  alebo v Zbierke zákonov.

Oznámenie pre prijímateľov dotácie z AVF

Prijímatelia dotácie, s ktorými Audiovizuálny fond po 1. januári 2011 uzavrel zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu ako minimálnej štátnej pomoci (pomoc de minimis – viď článok 2 bod 4 zmluvy o poskytnutí dotácie z fondu) majú zákonnú povinnosť nahlasovať prijatú pomoc de minimis raz za kalendárny štvrťrok, a to vždy v termíne do konca nasledujúceho mesiaca. Aktuálny termín nahlasovania štátnej pomoci prijatej v prvom štvrťroku 2011 je do 30. apríla 2011.Poučenie a tlačivo na stiahnutie sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva financií SR - pre prijímateľov štátnej pomoci z Audiovizuálneho fondu je to príloha č. 3.

V predmetnom tlačive hlásenia treba v bode č. 11 uviesť celú výšku poskytnutej štátnej pomoci (t.j. celú sumu dotácie určenú v článku 2 bod 2 zmluvy s fondom ). Zároveň v príslušnom tlačive v bode č. 12 treba uviesť skutočnú sumu splátok vyplatených fondom v príslušnom štvrťroku, za ktorý sa hlásenie podáva.

V bode číslo 13 sa uvádza prijatá štátna pomoc de minimis za obdobie prebiehajúceho fiškálneho roka a dvoch predchádzajúcich rokov (t.j. roky 2010 a 2009). Prijímatelia dotácií z Audiovizuálneho fondu, ktorí uzavreli s fondom zmluvu do 31.12.2010, tieto dotácie do hlásenia nezapočítajú, nakoľko dotácie poskytnuté fondom v roku 2010 boli poskytnuté podľa schémy malej pomoci. Vzhľadom na to sa tieto dotácie nezapočítavajú do celkového limitu prijatej pomoci de minimis, ktorý je 200 tis. eur v súčte za aktuálny fiškálny rok a za predchádzajúce dva roky.

V hlásení je potrebné rovnako uviesť aj všetku pomoc de minimis, ktorú prijímateľ v sledovanom období prijal od iných poskytovateľov okrem Audiovizuálneho fondu.

Do hlásenia prijatej minimálnej pomoci sa nezapočítavajú dotácie poskytnuté Ministerstvom kultúry SR z grantového programu Audiovízia v tých podprogramoch, ktoré boli notifikované predchádzajúcou schémou štátnej pomoci. Ide o podprogramy 3.2 (produkcia audiovizuálnych diel), 3.3 (produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná), 3.4 (postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel) a 3.5 (minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná).

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.