Štruktúra podpornej činnosti na rok 2015

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Archív štruktúr podpornej činnosti > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2015

Podľa ustanovenia článku 5 ods. 2 písm. a) Štatútu Audiovizuálneho fondu vydáva rada Audiovizuálneho fondu záväznú štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2015.

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu určuje zásady napĺňania verejnej služby v oblasti podpory a rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike prostredníctvom podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu (ďalej len „fond“).

Štruktúra podpornej činnosti fondu na uvedené obdobie bližšie špecifikuje a určuje najmä

- počet, zameranie a členenie programov podpornej činnosti fondu,

- počet odborných komisií fondu, ich základné zloženie a počet ich členov, ktorí budú určení pre hodnotenie žiadostí v jednotlivých výzvach,

- výšku povinného spolufinancovania projektu žiadateľom v nadväznosti na § 18 ods. 10 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),

- zásady a priority podpornej činnosti fondu na uvedené obdobie, vrátane obsahového zamerania jednotlivých programov podpornej činnosti fondu a určenia maximálnej sumy, ktorú fond môže poskytnúť na jeden projekt v jednotlivých programoch podpornej činnosti fondu,

- percentuálny pomer prerozdelenia očakávaných finančných prostriedkov fondu na uvedené obdobie a určených na podpornú činnosť fondu (§ 23 ods. 4 zákona) podľa jednotlivých programov podpornej činnosti fondu.

Štruktúra podpornej činnosti fondu na uvedené obdobie určuje aj predbežné termíny výziev na predkladanie žiadostí v jednotlivých programoch a podprogramoch podpornej činnosti fondu.

Štruktúra podpornej činnosti fondu v programoch 1 a 2 uplatňuje v praxi schému štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, ktorú pod číslom SA.32836 (2011/N) schválila Európska komisia konečným rozhodnutím č. K(2011) 5868 zo dňa 11. augusta 2011 (ďalej len „schéma štátnej pomoci“). Schéma štátnej pomoci je zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 178/2011 zo 16. septembra 2011 a na webovom sídle Audiovizuálneho fondu.

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.