Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Archív štruktúr podpornej činnosti > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021

Podľa ustanovenia článku 5 ods. 2 písm. a) Štatútu Audiovizuálneho fondu vydáva rada Audiovizuálneho fondu záväznú štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021.

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu podrobnejšie určuje priority a pravidlá pre zabezpečenie podpory a rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike prostredníctvom podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu (ďalej len „fond“).

Štruktúra podpornej činnosti fondu na uvedené obdobie bližšie špecifikuje a určuje najmä

- priority podpornej činnosti fondu,

- počet, zameranie a členenie programov podpornej činnosti fondu a formy podpornej činnosti,

- podrobnejšie určenie oprávnených žiadateľov pre jednotlivé programy podpornej činnosti fondu,

- počet odborných komisií fondu, ich základné zloženie a počet ich členov, ktorí budú určení pre hodnotenie žiadostí v jednotlivých výzvach podľa vnútorného predpisu fondu,[1]

- výšku povinného spolufinancovania projektu žiadateľom v nadväznosti na § 18 ods. 10 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

- obsahové zameranie jednotlivých programov podpornej činnosti fondu,

- maximálnu sumu, ktorú fond môže poskytnúť na jeden projekt v jednotlivých programoch podpornej činnosti fondu,

- percentuálny pomer prerozdelenia očakávaných finančných prostriedkov fondu na uvedené obdobie a určených na podpornú činnosť fondu (§ 23 ods. 4 zákona) podľa jednotlivých programov podpornej činnosti fondu ako aj na uskutočňovanie činností, ktoré sú nefinančnou podporou podľa § 2 ods. 2 zákona .

- predbežné termíny výziev na predkladanie žiadostí v jednotlivých programoch a podprogramoch podpornej činnosti fondu.

Štruktúra podpornej činnosti fondu uplatňuje v praxi príslušné schémy štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, ktorých aktuálne znenie je zverejnené v Obchodnom vestníku  a na webovom sídle Audiovizuálneho fondu.

Štruktúra podpornej činnosti fondu určuje na príslušné obdobie aj pravidlá pre zmluvné upravenie osobitných podmienok o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov v zmysle § 18 ods. 4 zákona a príslušného vnútorného predpisu fondu .[2][1] VP AVF č. 3/2018 Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.[2] Čl. 6 ods. 6.10 VP AVF č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.