Program 2

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Archív štruktúr podpornej činnosti > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 > Program 2

Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti

Zameranie

Program č. 2 je zameraný na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti, osobitne na podporu distribúcie audiovizuálnych diel, podporu verejných kultúrnych podujatí s účasťou audiovizuálnych diel a na podporu prezentácie slovenských audiovizuálnych diel a slovenskej audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Priority podpornej činnosti v programe 2

 • distribúcia slovenských kinematografických diel s dôrazom na ich efektívnu distribučnú a marketingovú stratégiu vo vzťahu k obsahu diela, cieľovej skupine a spôsobu šírenia, pričom táto priorita bude posudzovaná s ohľadom na situáciu v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
 • distribúcia slovenských audiovizuálnych diel prostredníctvom nových platforiem
 • podpora žiadostí, ktorých predmetom je distribúcia kolekcií slovenských audiovizuálnych diel alebo zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike
 • pravidelné  výročné ocenenia slovenskej audiovizuálnej tvorby vrátane odbornej reflexie a mediálnej spolupráce, ocenenie mladého tvorcu v rámci národnej filmovej ceny
 • projekty zamerané na audiovizuálnu kultúru a filmové umenie v rámci programu Mesto kultúry 2021 a projekty zamerané na 100. výročie verejného uvedenia prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu, 
 • distribúcia kinematografických diel určených pre detského diváka v Slovenskej republike (vrátane výroby slovenského znenia), 
 • komplexné a kontinuálne zabezpečenie prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu 
 • zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí,
 • periodické filmové festivaly [1] v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou, so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním pre dlhodobú udržateľnosť podujatia a s dôrazom na významné zastúpenie slovenských audiovizuálnych diel v programe podujatia a s preukázaním dosiahnutej diváckej návštevnosti aj s prihliadnutím na obmedzenia a vývoj situácie v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s transparentnou a auditovanou štruktúrou nákladov aj zdrojov financovania a s preferenciou žiadostí o viacročné granty (najviac tri nasledujúce ročníky) pri periodických podujatiach..

 

Podprogramy

2.1 Distribúcia a  prezentácia audiovizuálnych diel
2.1.1 Distribúcia slovenských audiovizuálnych diel vrátane zabezpečenia multimodálneho prístupu k slovenským audiovizuálnym dielam
2.1.2 Distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia výroby slovenského znenia
2.1.3 Prezentácia slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu, výročné ceny a iné prezentačné podujatia, zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí, podpora výroby cudzojazyčného znenia slovenských audiovizuálnych diel určených pre detského diváka na verejné šírenie v zahraničí,
2.2 Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike
2.3 Podpora návštevnosti na  kinematografické diela

Maximálna suma podpory

Maximálna suma podpory poskytnutej na jeden projekt je

 • v podprograme 2.1.1  25 tisíc EUR
 • v podprograme 2.1.2   10 tisíc EUR s určením na zabezpečenie distribúcie zahraničných kinematografických diel a 5 tisíc eur s určením na zabezpečenie výroby slovenského znenia
 • v podprograme 2.1.3
 • o 50 tisíc EUR na zabezpečenie účasti slovenského audiovizuálneho diela na podujatí v zahraničí,
  o 100 tisíc eur na zabezpečenie verejného podujatia zameraného na výročné ocenenia slovenskej audiovizuálnej tvorby,
  o 10 tisíc eur na zabezpečenie výroby cudzojazyčného znenia slovenského audiovizuálneho diela na verejné šírenie v zahraničí.

  Maximálna suma podpory poskytnutej na jeden projekt v podprograme 2.2 je 250 tisíc EUR. Pri periodických podujatiach sa za jeden projekt považuje každý jednotlivý ročník. Pri periodických podujatiach v podprograme 2.2 predmetom jednej žiadosti môže byť jeden, dva alebo tri ročníky podujatia.

  Ak žiadateľ v podprograme 2.1.1 alebo 2.1.2 predkladá žiadosť, ktorej predmetom je zabezpečenie distribúcie viacerých audiovizuálnych diel, uvedená maximálna suma podpory sa viaže na každé jednotlivé audiovizuálne dielo, ktoré je predmetom takejto žiadosti.

  Suma podpory v podprograme 2.3 bude vypočítaná podľa jednotkovej sadzby za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie[2] slovenského kinematografického diela[3] uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel[4] alebo preukázateľne spĺňajúceho kritériá slovenského audiovizuálneho diela[5] Do výpočtu sumy podpory v podprograme 2.3 môžu byť zaradené aj predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie kinematografického diela, ktorého väčšinovou krajinou pôvodu je niektorý z členských štátov Európskej únie a ktoré zároveň nie je slovenským kinematografickým dielom (ďalej len „európske kinematografické dielo“).

  Do výpočtu sumy podpory možno zaradiť iba preukázateľne predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie, ktoré bolo uskutočnené  v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Za audiovizuálne predstavenie sa považuje aj verejné uvedenie diela za úhradu formou streamovania z online platformy, ktorú prevádzkuje alebo využíva oprávnený žiadateľ v podprograme 2.3 (časť 5).

  K žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme 2.3 musí žiadateľ uviesť aj auditovaný údaj o počte predaných vstupeniek na každé jednotlivé  kinematografické dielo, ktoré uviedol na verejnosti v uvedenom období a ktoré je súčasťou žiadosti. Tieto údaje musia byť potvrdené Úniou filmových distributérov SR na formulári predpísanom fondom a zároveň musia byť uvedené aj v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR za účelom overenia údajov o počte predaných vstupeniek uvedenom v žiadosti.

  Suma podpory pre jedného prijímateľa sa vypočíta podľa počtu predaných vstupeniek za uvedené obdobie na každé jednotlivé audiovizuálne predstavenie  kinematografického diela takto:

 • pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 100 tisíc divákov jednotkovou sadzbou vo výške 1,- eur za každú predanú vstupenku,
 • pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 100 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,50 eur za každú predanú vstupenku
 • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako  20 tisíc divákov jednotkovou sadzbou 0,30 eur za každú predanú vstupenku..
 • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 20 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,20 eur za každú predanú vstupenku..
 • Pre účely výpočtu sumy podpory pre jedného prijímateľa sa použijú údaje o celkovej návštevnosti kinematografického diela na audiovizuálnych predstaveniach uskutočnených na území Slovenskej republiky odo dňa uskutočnenia jeho prvého audiovizuálneho predstavenia na území Slovenskej republiky (ďalej len „distribučná premiéra“) do 26.2.2021, pričom tieto údaje musia byť evidované v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR.

  V nadväznosti na vývoj situácie v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a v súlade s finančnými zdrojmi fondu určenými na podporu audiovizuálnej kultúry v roku 2021 môže fond rozhodnúť o vyhlásení osobitnej výzvy na pomoc určenú prevádzkovateľom kín alebo distributérom audiovizuálnych diel so zameraním na elimináciu rizík a negatívnych dôsledkov krízovej situácie na činnosť a na kontinuálnu prevádzku týchto subjektov. Podrobné podmienky poskytovania takejto pomoci vrátane maximálnej alebo jednotkovej sumy pomoci určí fond v osobitnej výzve.

  Určenie osobitných podmienok o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu podporeného v programe 2

  Fond zmluvne uplatní osobitné podmienky o podiele fondu v zmluvách o poskytnutí dotácie, ktorých základným účelom je zabezpečenie distribúcie audiovizuálneho diela prostredníctvom audiovizuálnych predstavení uskutočnených na území Slovenskej republiky. Fond neuplatní osobitné podmienky o podiele fondu v zmluve o poskytnutí dotácie, ktorej účelom je výlučne zabezpečenie výroby slovenského znenia pre distribúciu zahraničného kinematografického diela v Slovenskej republike.

  Podiel fondu bude určený ako podiel z celkovej sumy dotácie poskytnutej na zabezpečenie distribúcie predmetného diela takto:

 • pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 20 tisíc divákov vo výške 0%,
 • pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou od 20 tisíc divákov do 60 tisíc divákov vo výške 25%,
 •  pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou viac ako 60 tisíc divákov do 100 tisíc divákov vo výške 50%,
 • pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou viac ako 100 tisíc divákov vo výške 90%.
 • Pre účely výpočtu sumy podielu fondu sa použijú údaje o celkovej návštevnosti predmetného diela na audiovizuálnych predstaveniach uskutočnených na území Slovenskej republiky odo dňa jeho distribučnej premiéry do dňa vyúčtovania podielu fondu, ktoré sú evidované v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR. Vypočítaný podiel fondu sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.

  Podiel fondu prijímateľ vyúčtuje fondu k termínu 31. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa uskutočnila distribučná premiéra predmetného diela. Ak predmetom jednej zmluvy bolo viacero audiovizuálnych diel, prijímateľ predkladá vyúčtovanie podielu fondu osobitne za každé dielo, pričom celková suma poskytnutej podpory sa pre účely vyúčtovania prepočíta v rovnakom pomere na každé jednotlivé dielo. Vyúčtovanie sa predkladá na formulári predpísanom fondom.

  Podiel fondu prijímateľ uhradí na účet fondu do 30 dní odo dňa termínu vyúčtovania. Nepredloženie vyúčtovania podielu fondu alebo jeho neuhradenie v určenom termíne sa považuje za nevysporiadaný finančný vzťah s fondom.

  Povinnosť vyúčtovať a odviesť podiel fondu sa nevzťahuje na prijímateľa dotácie určenej na podporu distribúcie audiovizuálneho diela, ktorá bola preukázateľne prerušená alebo odložená v dôsledku opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike. Prerušenie alebo odloženie distribúcie prijímateľ preukazuje čestným vyhlásením.


  [1] Filmové festivaly s medzinárodnou súťažou, so sprievodnými podujatiami v oblasti profesionálnej prípravy alebo audiovizuálnej výchovy, s účasťou slovenských audiovizuálnych diel v programe, ako aj s programovou orientáciou na filmy, ktoré budú prvý raz verejne uvedené na území Slovenskej republiky.

  [2] § 2 ods. 3 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [3] .§ 2 ods. 9 zákona č. 40/2015 Z.

  [4] § 3 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [5] § 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 Z. z.

  Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
  Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.