Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Orgány fondu > Rada > Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

filmová a literárna bádateľka, vysokoškolská pedagogička

Vyštudovala estetiku a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, vedeckú ašpirantúru absolvovala v Literárnovednom ústave SAV, kde pracovala do roku 2018 (v rokoch 1999-2006 ako riaditeľka).
V 90. rokoch krátky čas pôsobila v Slovenskom filmovom ústave a začala prednášať na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. V súčasnosti je členkou Katedry audiovizuálnych štúdií a garantkou všetkých troch stupňov akreditovaného študijného odboru Dejiny a teória filmového umenia a multimédií. Je profilujúcou autorkou koncepcie predmetu Dejiny slovenského filmu pre praktické ateliéry, ktorý sa opiera o živý kontakt so slovenskou filmovou históriou prostredníctvom konkrétnych audiovizuálnych diel. Predmet prispieva k utváraniu identity a k spoznávaniu širších kultúrnych kontextov súčasného umenia.
Má skúsenosti s nastavovaním hodnotových kritérií a expertízou národných projektov (SCCA, Štátny fond kultúry Pro Slovakia, Rada projektu pre prípravu Národnej správy o kultúrnej politike SR pre Radu Európy, predsedníčka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umení, v rokoch 2009-2015 členka Rady audiovizuálneho fondu pre oblasť tvorby, neskôr členka odborných komisií).
Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (2009), Dobrí predkovia a démoni (2013-2014), kolektívnych vedeckých prác Poetika a politika (2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (2019).
Od r. 2015 sa kontinuálne podieľa na diskusných paneloch, hodnotiacich audiovizuálnu produkciu predchádzajúceho roka v rámci Týždňa slovenského filmu, ktorý sa koná pri príležitosti udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou.

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.