Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora v polčase

Podpora v polčase

03. júna, 2022

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom piatom rokovaní 31. mája 2022 si okrem iného vypočula aj informácie o výsledkoch hodnotenia žiadostí o dotáciu predložených na základe výziev 1/2022, 2/2022, 6/2022, prvého termínu uzávierky výzvy 4/2022, tretieho kola výzvy 3/2022 a štipendií v priebežnej výzve 5/2022 . Zavŕšila sa tak podstatná časť z kalendára výziev na predkladanie žiadostí fondu v roku 2022.

Tento rok sa nesie aj v znamení niektorých zmien podpornej činnosti, ktoré zohľadnila už Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2022 ako aj inovovaný vnútorný predpis Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

Vlajkovou loďou a dominantou činnosti fondu je podpora vzniku pôvodných slovenských audiovizuálnych diel. Tej boli venované už uzavreté výzvy 2 a 6/2022. Vo výzve 2/2022 zameranej na produkciu kinematografických diel fond hodnotil 52 žiadostí s celkovou požadovanou sumou podpory vo výške 10 023 455 Eur, čo výrazne prevyšuje sumu, ktorú fond v roku 2022 vyčlenil na celú svoju podpornú činnosť. V podprograme 1.1.2 – produkcia hraných audiovizuálnych diel fond podporil 7 žiadostí v celkovej sume 2 200 000 Eur, čo bolo 80,23% ich požadovanej sumy. V podprograme 1.2.2 – produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel bolo podporených 7 žiadostí sumou 200 000 Eur, čo bolo 61,03% ich požadovanej sumy. V podprograme 1.3.2 – produkcia animovaných audiovizuálnych diel fond podporil 4 žiadosti sumou 224 000 Eur, čo bolo 64,55% ich požadovanej sumy na podporu. V podprograme 1.5 - produkcia koprodukčných hraných alebo dokumentárnych kinematografických diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta fond podporil 6 žiadostí s celkovou sumou 400 000 Eur, čo predstavuje 96,93% ich požadovanej sumy. Z hľadiska podielu požadovanej a pridelenej sumy tak najlepšie obstáli podporené žiadosti v podprograme pre hrané diela a tiež v podprograme pre koprodukcie s menšinovou účasťou slovenských producentov. V oblasti podpory produkcie audiovizuálnych diel tak fond na podporených projektoch postupne zvyšuje podiel pridelenej sumy k požadovanej s cieľom prejsť od pôvodnej extenzívnej podpory rozvoja filmovej a televíznej produkcie k intenzívnejšej podpore menšieho počtu audiovizuálnych diel.

Výzva 6/2022 bola zameraná na produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy. Fond v tejto výzve prijal a hodnotil 25 žiadostí s celkovou požadovanou sumou vo výške 1 873 250 Eur. Odborné komisie odporučili podporiť v podprograme 1.1.2 - produkcia hraných audiovizuálnych diel štyri žiadosti v celkovej sume 600 000 Eur, čo predstavuje 64,04% ich požadovanej sumy. V podprograme 1.2.2 - produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel bolo podporených 9 žiadostí so sumou 233 000 Eur, čo predstavuje 70,58% nimi požadovanej sumy. V podprograme 1.3.2 - produkcia animovaných audiovizuálnych diel fond podporil 2 žiadosti sumou 126 000 Eur, čo je 99,40% nimi požadovanej sumy.

V podprogramoch na podporu distribúcie audiovizuálnych diel priniesol fond v roku 2022 zásadnú novinku, ktorou je určenie paušálnych súm dotácie pre jednotlivé typy diel vo vzťahu k ich diváckemu potenciálu. Fond tak uplatnil v podpornej činnosti požiadavky z praxe, o ktorých priebežne diskutuje aj s príslušnými profesijnými organizáciami. Skúsenosť z hodnotiaceho procesu vo výzve č. 3/2022 prináša najmä kladné prijatie priebežného predkladania žiadostí, ktorá umožňuje distributérom flexibilne reagovať na ponuku nových audiovizuálnych diel. S pozitívnou odozvou sa stretla aj podpora fondu zameraná na výrobu slovenského znenia pre distribúciu kinematografických diel určených pre detského diváka. Žiadatelia zároveň ocenili zavedenie paušálnych súm dotácie, ktorá im dáva možnosť presného určenia požadovanej sumy v závislosti od predpokladaného diváckeho zásahu a návštevnosti. Do budúcnosti ich tento princíp bude ešte výraznejšie motivovať pri dramaturgii výberu diel, na distribúciu ktorých budú žiadať podporu z fondu.

V podprograme 2.3 – podpora návštevnosti na kinematografické diela vo výzve č. 1/2022 sa výrazne prejavili dôsledky pandemickej krízy z rokov 2020-2021, ktorou najvýraznejšie v celej oblasti audiovizuálnej kultúry boli postihnuté práve verejné podujatia a filmové predstavenia v kinách. Audiovizuálny fond svojimi prostriedkami poskytoval v uplynulých dvoch rokoch kinám na Slovensku aj osobitnú finančnú pomoc určenú na zmiernenie dôsledkov opatrení prijatých v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Účinným nástrojom v tomto boli dotácie na podporu návštevnosti na kinematografické diela v podobe mimoriadnej výzvy č. 9/2020, v ktorej fond rozdelil v dvoch kolách celkovú sumu 1 582 000 Eur. Výsledky podpory fondu vo výzve 1/2022 zohľadňujú návštevnosť filmových predstavení a predaj vstupeniek na slovenské a európske filmy počas roka 2021. Fond na tento účel podporil 43 žiadateľov v celkovej sume 184 303 Eur. Pre medziročné porovnanie a tiež ako dôkaz radikálneho obmedzenia filmových predstavení treba uviesť, že vo vlaňajšej výzve 1/2021 fond rozdelil 50 žiadateľom celkovú sumu 482 282 Eur. Suma podpory sa v tomto podprograme odvíja od počtu predaných vstupeniek na filmové predstavenia slovenských a európskych audiovizuálnych diel v Slovenskej republike.

Podporná činnosť sa prijatím rozhodnutí riaditeľa o podpore v uvedených výzvach rozhodne nekončí. Nasleduje nevyhnutný administratívny proces smerujúci k uzatvoreniu zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov a následné ďalšie kroky súvisiace s poskytnutím, použitím a vyúčtovaním pridelených finančných prostriedkov. Z hľadiska finančné ho zabezpečenia je situácia Audiovizuálneho fondu dlhodobo stabilizovaná a výrazná rozvoj fond v súčasnosti zaznamenáva najmä v oblasti podpory audiovizuálneho priemyslu v programe 5.

Fond však má aj naďalej otvorenú výzvu 4/2022, ako aj priebežné výzvy 3/2022 a štipendijnú výzvu 5/2022. V auguste sa otvorí aj druhá tohtoročná výzva v programe 1 určená na podporu produkcie slovenských audiovizuálnych diel. V nej by mali byť osobitnou prioritou projekty minoritných koprodukcií s ukrajinskými filmármi. Táto priorita vyplýva z medzinárodnej iniciatívy na pomoc pri dokončení ukrajinských filmov, ktoré sa po vypuknutí vojnového konfliktu ocitli v stave ohrozenia. Audiovizuálny fond sa do tejto iniciatívy zapojil spolu s ďalšími fondami a organizáciami z krajín EÚ.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.