Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada fondu schválila podmienky pre rok 2022

Rada fondu schválila podmienky pre rok 2022

12. novembra, 2021

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 9. novembra 2021 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2022. Návrh vznikal v úzkej spolupráci vedenia rady a kancelárie fondu s viacerými členmi odborných komisií a tiež v pravidelnom dialógu fondu so zástupcami odbornej verejnosti a s profesijnými združeniami pôsobiacimi v audiovízii. Návrh po pripomienkovaní externým prostredím predložil na rokovanie rady riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

Štruktúra podpornej činnosti fondu je jeho základným obsahovým dokumentom na príslušný rok. Okrem iného podrobnejšie špecifikuje najmä počet, členenie a obsahové zameranie programov podpornej činnosti fondu, jej priority v jednotlivých programoch, mieru povinného spolufinancovania projektu žiadateľom, ako aj počet odborných komisií fondu a ich základné zloženie.

Štruktúra na rok 2022 vychádza z dlhodobej stabilizácie jednotlivých podporných programov, finančných zdrojov aj termínov na predkladanie žiadostí. Zachovanie štandardného výkonu podpornej činnosti vo vzťahu k žiadateľom fond považuje za svoju prioritu aj v tomto období.

Fond bude naďalej sledovať vývoj opatrení orgánov verejnej moci na zamedzenie krízovej situácie a vyhodnocovať jej dôsledky na audiovizuálnu kultúru a priemysel na Slovensku. Na základe doterajších skúseností a s prihliadnutím na dostupné finančné zdroje môže fond operatívne rozhodnúť o vyhlásení osobitnej výzvy určenej na zmiernenie dôsledkov krízy. V tejto súvislosti rada zároveň prijala návrh Asociácie nezávislých producentov, aby sa zmapovala aktuálna situácia subjektov pôsobiacich v audiovízii so zameraním na dostupné údaje o zmenách v tomto prostredí v dôsledku pandemickej krízy.

V porovnaní s aktuálnym rokom prináša štruktúra na rok 2022 viaceré zmeny. Ich cieľom je zohľadniť aktuálne trendy v audiovizuálnom prostredí, zvýšiť flexibilitu v poskytovaní finančných zdrojov fondu, zefektívniť ich používanie prijímateľmi a zvýšiť transparentnosť použitia prostriedkov fondu. Po dosiahnutí vysokej miery informácií verejne poskytovaných zo strany fondu je naďalej potrebné zvyšovať mieru transparentnosti a pravidelného poskytovania komplexných informácií aj zo strany prijímateľov finančnej podpory. V tejto súvislosti bude fond uplatňovať merateľné ukazovatele a požadovať od príjemcov podpory dostupné údaje o dosiahnutých výsledkoch jednotlivých podporených projektov vo všetkých oblastiach ich verejného šírenia (kino, televízne vysielanie, online distribúcia, nosiče).

Dlhodobým cieľom fondu je proces ekologizácie filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu. Dosahovanie tohto cieľa fond aktuálne uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej filmovej agentúry a jej zapojenia do medzinárodného programu Green Screen. V roku 2022 fond bude pokračovať v realizácii ďalších nadväzujúcich aktivít v tejto oblasti, pričom novou bude podpora tréningových programov zameraných na prípravu certifikovaných eko-konzultantov pri výrobe audiovizuálnych diel. Fond plánuje uplatniť v praxi aj zisťovanie ekologickej záťaže pri výrobe jednotlivých diel prostredníctvom medzinárodnej „uhlíkovej kalkulačky“. Na jej vývoji a aplikácii sa aktívne podieľa Slovenská filmová agentúra.

Novou a nepochybne dôležitou prioritou fondu pre rok 2022 je podpora úpravy a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel pre znevýhodnené skupiny obyvateľov s cieľom ich sociálnej inklúzie pri verejnom šírení audiovizuálnych diel. Na tieto účely fond otvoril možnosť predkladať žiadosti o podporu jednak na úpravu slovenských audiovizuálnych diel (titulky pre nepočujúcich, hlasový komentár pre slabozrakých a nevidiacich), ako aj na vybavenie kín pre tento účel (titulkovacie zariadenie, reprodukcia audio komentára, informačný systém, bezbariérový prístup a pod.).

V súvislosti s rozvojom audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike bude fond naďalej v Programe 1 podporovať najmä projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a získavanie skúseností tvorcov. Medzi priority aj v roku 2022 patrí podpora tvorby začínajúcich tvorcov alebo producentov prostredníctvom iniciatívy „MINIMAL“, ako aj na vznik krátkometrážnych animovaných experimentálnych diel prostredníctvom iniciatívy „ANILAB“.

Novinkou v štruktúre na rok 2022 v programe 1 je určenie jednotkových súm dotácie určenej na podporu producentského vývoja audiovizuálneho diela podľa jednotlivých typov. Táto úprava prispeje nielen k prehĺbeniu štandardizácie v procese hodnotenia žiadostí a poskytovania podpory vývoja, ale aj k zjednoteniu zmluvne určených vecných výstupov podľa jednotlivých kategórií podporených audiovizuálnych diel.

Fond v novej štruktúre reaguje na intenzívny rozvoj nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel. V programe 1 je preto osobitnou prioritou podpora vývoja a produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre tieto nové distribučné platformy.

V programe 2 je zámerom fondu prioritne podporovať distribúciu slovenských kinematografických diel aj prostredníctvom nových technologických platforiem. Zároveň v podpore distribúcie audiovizuálnych diel fond prináša ako novinku určenie paušálnych súm dotácie pre jednotlivé typy diel vo vzťahu k ich diváckemu potenciálu. Fond tak uplatňuje v podpornej činnosti požiadavky z praxe, o ktorých priebežne diskutuje aj s profesijnými organizáciami (Únia filmových distributérov SR, Asociácia slovenských filmových klubov).

Zároveň sa nové distribučné platformy dostali medzi priority aj v programe 4, pričom fond chce aktívne podporovať ich vznik aj efektívne fungovanie za účelom sprístupňovania audiovizuálnych diel s dôrazom na primerané zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.

Audiovizuálna kultúra a priemysel v Slovenskej republike sa môžu rozvíjať, len ak budú mať dostatočne odborne pripravené profesionálne zázemie ľudských zdrojov. Na dosahovanie tohto cieľa fond v programe 3 zintenzívňuje podporu profesijného vzdelávania a tréningových programov zameraných na získavanie skúseností a profesionálnych zručností, vrátane účasti filmových profesionálov na medzinárodných vzdelávacích podujatiach a odborných workshopoch.

Štruktúra na rok 2022 predbežne určuje na podporu audiovizuálnej kultúry v programoch 1 až 4 sumu 8 miliónov eur. Štruktúra zároveň určuje základné percentuálne rozdelenie tejto sumy na jednotlivé programy podpornej činnosti, pričom toto rozdelenie v princípe rešpektuje podiely jednotlivých programov na skutočne udelenej podpore z fondu za predchádzajúce roky. Na rok 2022 však dochádza k čiastočnej úprave týchto podielov s cieľom zvýšiť podporu zameranú na distribúciu, profesijné vzdelávanie a na nové priority v oblasti distribúcie aj prevádzky kín a nových distribučných platforiem.

Štruktúra tiež určuje už stabilné termíny uzávierok pre výzvy na predkladanie žiadostí. Pre rok 2022 fond ďalej rozširuje okruh projektov, na ktoré bude možné podávať žiadosť priebežne od januára až do polovice decembra. Okrem prezentácie slovenských audiovizuálnych diel v zahraničí bude takto možné podávať žiadosti v celom podprograme 2.1 na podporu distribúcie, žiadosti na štipendiá v programe 1 (s osobitnou odbornou komisiou) a tiež žiadosti o podporu účasti projektu na medzinárodných podujatiach zameraných na producentský vývoj audiovizuálnych diel.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.