Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu

Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu

14. augusta, 2023

V súlade s § 4 ods. 2 písm. m) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 7 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu Rada Audiovizuálneho fondu (ďalej len „rada“) týmto

v y z ý v a

na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu.

Prihlášku podpísanú kandidátom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Audiovizuálnemu fondu do 29. septembra  2023 do 16.00 hod v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu. NEOTVÁRAŤ“.

Prihlášku je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky.

V prihláške kandidát uvedie svoje meno a priezvisko, tituly a jasne vyjadrí svoju vôľu kandidovať na funkciu riaditeľa/riaditeľky fondu. Kandidát uvedie v prihláške aj zoznam príloh, ktoré k prihláške prikladá.

Kandidát spolu s prihláškou predkladá:

a) projekt riadenia a rozvoja Audiovizuálneho fondu (základný obsah a rozsah projektu tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy),

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

c) štruktúrovaný životopis,

d) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy),

f) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával a o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti audiovízie s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy),

g) čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona ani činnosť podľa § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy).

Všetky prílohy kandidát predloží v písomnej podobe, ako aj v elektronickej podobe na dátovom nosiči.

Na prihlášku, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a prílohy a/alebo ktorá bude doručená po určenom termíne, rada nebude prihliadať. Preferovanou požiadavkou je možnosť nástupu ihneď.

Kandidáti, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na zvolenie a podali úplnú prihlášku v určenom termíne, budú pozvaní na verejné vypočutie na októbrovom zasadnutí rady.

Bratislava 14. augusta 2023

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.