Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Výsledky prvého rokovania rady v roku 2020

Výsledky prvého rokovania rady v roku 2020

24. januára, 2020

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21. januára 2020 oboznámila s výsledkami hodnotenia žiadostí predložených v druhom termíne výzvy 5/2019 na vývoj audiovizuálnych diel. Riaditeľ fondu informoval členov rady o prijatí svojich rozhodnutí. Zároveň ich oboznámil o tom, že z dôvodu disponibilných finančných prostriedkov muselo dôjsť k zníženiu pridelenej sumy podpory v porovnaní s odporúčaniami odborných komisií.

Na základe informácie o výsledkoch hodnotenia žiadostí vo výzve 3/2019 na podporu distribúcie a prezentácie audiovizuálnych diel sa rada zaoberala aj doterajším spôsobom hodnotenia žiadostí v tomto podprograme. Riaditeľ fondu informoval o prijatí aktuálnych rozhodnutí s tým, že pridelené sumy finančných prostriedkov na jednotlivé žiadosti v princípe odzrkadľujú výsledky hodnotenia žiadostí odbornou komisiou. Zároveň predostrel členom rady návrhy na niektoré systémové opatrenia v súvislosti s podporou distribúcie a prezentácie audiovizuálnych diel v roku 2020. Rada po diskusii poverila riaditeľa, aby navrhované opatrenia predložil vo forme konkrétnych návrhov na úpravy vnútorných predpisov fondu. V súvislosti s vyhlásením výzvy 3/2020 rada tiež vzala na vedomie informáciu o tom, že žiadosti na podporu prezentácie a účasti slovenských filmov na zahraničných festivaloch bude fond vyhodnocovať priebežne vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Výrazne sa tak zvýši potrebná operatívnosť rozhodovania o žiadostiach v tomto podprograme.

Rada sa tiež oboznámila s informáciou riaditeľa o použití finančných prostriedkov určených na prezentáciu a propagáciu spolupráce fondu a SPP aj schválila návrh na uzavretie dodatkov k zmluvám pri projektoch s plánovanou distribučnou premiérou v roku 2020.

Rada schválila znenie Výzvy k napĺňaniu princípov trvalo udržateľnej produkcie audiovizuálnych diel, ktoré pripravil fond v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Memorandum reaguje na potrebu vytvoriť platformu pre informovanie, vzdelávanie a podporu slovenských profesionálov pri hľadaní trvalo udržateľných riešení v produkcii audiovizuálnych diel. Po zverejnení výzvy bude fond prostredníctvom Slovenskej filmovej agentúry pokračovať v ďalších aktivitách zameraných na ekologizáciu filmového priemyslu.

Rada schválila aj návrh záväzného zoznamu slovenských kinematografických diel , ktoré mali v roku 2019 distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike. Tento zoznam je potrebný pre žiadosti vo výzve 1/2020 v podprograme 2.3 – podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela. Podľa štruktúry podpornej činnosti fondu na rok 2020 sú oprávnenými žiadateľmi v podprograme 2.3 kiná, ktoré v roku 2019 verejne uviedli viac ako 50% filmov uvedených v zozname (pre kiná s technológiou e-cinema platí kvóta viac ako 25% filmov).

Rada sa na rokovaní oboznámila aj s výsledkami kontrolnej činnosti dozornej komisie fondu. V tejto súvislosti rada schválila návrh komisie na uplatnenie sankcií voči kontrolovaným subjektom a poverila riaditeľa, aby v tejto veci ďalej komunikoval s prijímateľmi podľa príslušných predpisov.

V súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti rada schválila aj návrh predsedníčky dozornej komisie Ivany Malákovej na úpravu príslušného vnútorného predpisu fondu. Rada zároveň poverila riaditeľa, aby vstúpil do komunikácie s Úradom pre dohľad nad výkonom auditu vo veci zabezpečenia vyššej zodpovednosti audítorských správ k vyúčtovaniam finančných prostriedkov, ktoré fond poskytuje podporeným žiadateľom.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.