Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zjednotenie podkladov k vyúčtovaniu

Zjednotenie podkladov k vyúčtovaniu

29. apríla, 2020

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 21. apríla schválila aj jednotnú prílohu správy audítora k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých na podporu audiovizuálnej kultúry.Táto príloha sa viaže na vyúčtovanie v programoch 1 až 4. Vzor správy audítora pre vyúčtovanie v programe 5 ostáva nezmenený.

Použitie finančných prostriedkov poskytnutých z fondu formou dotácie podlieha ich vyúčtovaniu, ktoré fondu predkladá prijímateľ v termíne a spôsobom určenými v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu. Podľa Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry (ďalej len „zásady“) je prijímateľ povinný k vyúčtovaniu priložiť aj správu audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou a so všeobecne záväznými predpismi (ďalej len „správa“). Túto správu musí prijímateľ predložiť vždy, ak je celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 30 000 EUR alebo viac. V článku 8.4 zásad aj v zmluve je uvedené, čo takáto správa musí obsahovať.

Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť z administratívnej kontroly vyúčtovaní fond pristúpil k zavedeniu povinnej prílohy správy. Výroková časť takejto správy totiž môže byť v jednotlivých prípadoch rozdielna a fond nemôže vstupovať do nezávislosti jej obsahu. Zároveň je potrebné, aby správa potvrdila všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú zo zásad aj zo zmluvy. Rovnaký princíp už uplatňuje pri kontrole vyúčtovaní aj Fond na podporu umenia, s ktorým kancelária fondu túto problematiku konzultovala.

Uplatnením jednotnej prílohy správy tak dochádza k zjednodušeniu procesu kontroly vyúčtovania a k formálnemu zjednoteniu jeho povinnej prílohy. Návrh tejto prílohy bol pred schválením radou predložený na pripomienky aj profesijným asociáciám združujúcim tých prijímateľov dotácií, ktorých sa najčastejšie týka povinnosť predkladať k vyúčtovaniu správu audítora alebo znalca.

Záväzný vzor prílohy k správe audítora alebo k posudku znalca k vyúčtovaniu finančných prostriedkov z fondu prijímatelia nájdu v rubrike Dokumenty a vzory tlačív na stiahnutie. Príloha sa predkladá vyplnená, vytlačená a potvrdená audítorom alebo znalcom spolu s jeho správou. Vyúčtovania, ktoré nebudú obsahovať vyplnenú túto jednotnú prílohu správy, bude kancelária fondu považovať za neúplné.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.