Výzva 1/2010

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 1/2010

Zloženie odborných komisií pre hodnotenie žiadostí

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu týmto vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 33 ods. 3 zákona sa žiadosti predkladajú Audiovizuálnemu fondu

od 30. novembra 2009.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú 

do 29. decembra 2009.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2010 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou. 

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti v týchto podprogramoch:

 • podprogram 1.1.1 - vývoj hraných kinematografických diel,
 • podprogram 1.1.2 - vývoj hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie,
 • podprogram 1.2.1 - vývoj dokumentárnych kinematografických diel,
 • podprogram 1.2.2 - vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie,
 • podprogram 1.2.3 - vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel obsahovo zameraných na problematiku menšín a znevýhodnených skupín,
 • podprogram 1.3.1 - vývoj animovaných kinematografických diel,
 • podprogram 1.3.2 - vývoj animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie,
 • podprogram 1.4.1 - vývoj a produkcia debutantských audiovizuálnych diel v rozsahu do 30 minút,
 • podprogram 1.4.2 – produkcia školských audiovizuálnych diel,
 • podprogram 1.4.3 - vývoj a produkcia nekonvenčných alebo experimentálnych audiovizuálnych diel primárne určených pre verejné šírenie prostredníctvom internetu, mobilnej komunikácie, DVD distribúcie, ako súčasť multimediálnych diel a pod.,
 • podprogram 1.5.1. – vývoj hraných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka do 12 rokov,
 • podprogram 1.5.2 – vývoj animovaných audiovizuálnych diel pre detského diváka do 12 rokov,
 • podprogram 1.5.3 – vývoj dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel pre detského diváka do 12 rokov,
 • podprogram 2.2.1 – príprava a organizácia filmových festivalov alebo nesúťažných prehliadok audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
 • podprogram 2.2.2 – príprava a organizácia iných verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovízie a kinematografickej kultúry v Slovenskej republike,
 • podprogram 2.2.3 – zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na filmových festivaloch alebo nesúťažných prehliadkach v zahraničí,
 • podprogram 2.2.4 – medzinárodná prezentácia audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky,
 • podprogram 3.1 – vydávanie a rozširovanie periodických publikácií alebo neperiodických publikácií z oblasti audiovízie alebo kinematografie,
 • podprogram 3.2 – odborný výskum v oblasti filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a/alebo priemyslu,
 • podprogram 3.3 – vzdelávanie a profesionálna príprava v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2010, Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu, Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú písomne na osobitných tlačivách prostredníctvom elektronického registračného systému, ktorý fond sprístupní žiadateľom prostredníctvom internetovej stránky fondu. Žiadosť musí byť zaregistrovaná v registračnom systéme fondu a tlačivo žiadosti je výstupom z elektronickej registrácie. 

Na žiadosti predložené k uvedenému termínu v inom podprograme, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu žiadateľom poskytuje v období od 30. novembra 2009 do 22. decembra 2009 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne, elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na internetovej stránke Audiovizuálneho fondu.


Žiadosti sa doručujú:

 • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu,
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

  Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

  Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovej stránke www.avf.sk alebo www.audiovizualnyfond.sk.

  O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

  Bratislava 24. novembra 2009

  prof. Patrik Pašš
  predseda rady Audiovizuálneho fondu
  doc. PhDr. Martin Šmatlák
  riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.