Výzva 2/2024

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 2/2024

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu  predkladajú

od 15. januára 2024 do 12. februára 2024.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou určenej na zabezpečenie produkcie kinematografických diel 

v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, podprogramy 1.1, 1.2,1.3, 1.4.2  a 1.5

Prioritami  v programe 1 uplatniteľné v hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

• dôsledné uplatňovanie princípu „hodnota za peniaze“ prostredníctvom požiadaviek na transparentné a kontinuálne vykazovanie dosiahnutého kvalitatívneho ocenenia aj diváckej návštevnosti resp. sledovanosti jednotlivých podporených projektov v Slovenskej republike,
• podpora tvorby a realizácie audiovizuálnych diel, ktoré sú vo väčšinovom podiele v zmysle prílohy č. 1 štruktúry podpornej činnosti,
• podpora tvorby a realizácie slovenských audiovizuálnych diel určených pre detských divákov s väčšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského producenta,
• podpora projektov, ktoré budú umelecky príťažlivou formou inšpirovať medzigeneračný dialóg o kontinuite humanistických ideálov slovenskej kultúry,
• tvorivé stvárnenie témy s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu kinematografického diela ,
• tvorivé rozvíjanie filmových žánrov, s dôrazom na divácky alebo umelecký potenciál projektu audiovizuálneho diela,
• podpora projektov uplatňujúcich v realizácii princípy ekologizácie audiovizuálneho prostredia vrátane preukázania dosiahnutých pozitívnych efektov,
• podpora projektov s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike,
• podpora pôvodných audiovizuálnych diel určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy s dôrazom na obsahovú kvalitu diela a/alebo na tvorivú účasť začínajúcich kreatívnych producentov alebo tvorcov v hlavných tvorivých profesiách,
• podpora projektov so zabezpečeným financovaním mimo verejných zdrojov v Slovenskej republike s dôrazom na distribučný potenciál audiovizuálneho diela,
• podpora začínajúcich tvorcov a/alebo producentov prostredníctvom iniciatívy „MINIMAL“,
• podpora krátkometrážnych experimentálnych animovaných diel prostredníctvom iniciatívy „ANILAB“.

Osobitnými prioritami v podprograme 1.5 sú projekty
• posilňujúce postavenie slovenskej kinematografie v medzinárodnom kontexte a teritoriálne rozširovanie koprodukčných vzťahov s primeranou reciprocitou a podielom slovenského koproducenta na právach k dielu,
• vytvárajúce priestor pre získavanie skúseností a renomé slovenských tvorcov a producentov,
• preukazujúce kreatívnu, technickú aj finančnú spoluúčasť slovenskej strany na realizácii diela podľa merateľných kritérií (test minoritnej koprodukcie vrátane podielu oprávnených výdavkov realizovaných na území Slovenskej republiky a rozdelenia práv medzi koproducentami),
• podporujúce rozvoj audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,
• so zabezpečeným financovaním z verejných zdrojov v krajine väčšinového koproducenta.

  • PRIORITA „MINIMAL“

Osobitnou prioritou sú prvé alebo druhé dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich režiserov a/alebo producentov resp. producentských spoločností.   Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah najmenej 70 minút a  celkové náklady na realizáciu najviac 500 000,- eur. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo.  Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „MINIMAL“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

PRIORITA "ANILAB"

Osobitnou prioritou sú samostatné (nie seriály) krátkometrážne animované diela začínajúcich autorov a/alebo producentov resp. producentských spoločností. Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah do 26 minút, celkové náklady na realizáciu najviac 80 tisíc eur a obsahové zameranie s dôrazom na inovatívne umelecké stvárnenie. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „ANILAB“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

Žiadosti o podporu pre audiovizuálne diela, ktoré sú koprodukciou s paritným tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta v zmysle v zmysle prílohy č. 1 bod 2. štruktúry podpornej činnosti je možné predkladať v podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.3; pričom tieto žiadosti budú hodnotené osobitne (označenie „PARITA“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu). 

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom  konzultácie v období určenom  na predkladanie žiadostí, a to počas stránkových hodín a  podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu.  Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou.

O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú:

  • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín  
  • doporučenou poštou alebo kuriérom  na adresu sídla  fondu 

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 15. januára 2024

Mgr. Vladimír Burianek, ArtD. 
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.