Výzva 4/2012

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 4/2012

 

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 83/2012 z 15.8. 2012 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 20. augusta 2012 do 20. septembra 2012.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2012  (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v týchto podprogramoch:

 • 1.1.4. Produkcia hraných kinematografických diel
 • 1.1.5 Produkcia hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.1.6 Produkcia hraných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.1.7 Produkcia hraných koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový podiel a ktoré sú európskymi kinematografickými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 1.2.4 Produkcia dokumentárnych kinematografických diel
 • 1.2.5 Produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.2.6 Produkcia dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.2.7 Produkcia dokumentárnych koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 1.3.4 Produkcia animovaných kinematografických diel
 • 1.3.5 Produkcia animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.3.6 Produkcia animovaných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.3.7 Produkcia animovaných koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 1.4.1 Vývoj a produkcia debutantských audiovizuálnych diel v rozsahu do 30 minút
 • 1.4.2 Produkcia audiovizuálnych diel študentov filmových vysokých škôl
 • 1.4.3 Vývoj a produkcia audiovizuálnych diel primárne určených pre verejné šírenie prostredníctvom internetu, mobilnej komunikácie, DVD distribúcie, ako súčasť multimediálnych diel a pod.

 

 

Rámcová suma finančných prostriedkov určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 1 250 000,- eur.

Predbežné rozdelenie celkovej  sumy na podporu pre jednotlivé podprogramy:

 •  1.1 (hrané diela)  -  870 000,-  €
 •  1.2 (dokumentárne diela) - 250 000,-  €
 •  1.3 (animované diela) -  85 000,-  €
 •  1.4 (debuty, školské a iné diela)  -  45 000,- €

 

 Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu,  Zásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Na žiadosti predložené k uvedenému termínu v inom podprograme, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu  poskytuje žiadateľom  v období od 20. augusta 2012 do 14. septembra 2012 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú v obdobiach zodpovedajúcich uvedeným termínom

 • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu,
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Žiadosti sa editujú a spolu s prílohami registrujú v informačnom systéme fondu – „elektronická registrácia žiadostí“. Žiadateľ predkladá fondu jedno úplné vytlačené vyhotovenie žiadosti (originál) a všetkých jej textových aj obrazových príloh. Prílohy, ktoré z kapacitných dôvodov žiadateľ nemohol pripojiť k elektronickej registrácii žiadosti (najmä zvukovoobrazové záznamy), predkladajú sa v digitálnej kópii na nosiči dát CD, DVD alebo jednotka USB flash v takom istom počte vyhotovení, ako je počet členov odbornej komisie, ktorá bude žiadosť posudzovať.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu: www.avf.sk alebo www.audiovizualnyfond.sk

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 .

Bratislava 16. augusta 2012

doc. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.