Výzva 2/2010

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 2/2010

Zloženie komisií pre hodnotenie žiadostí

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.


Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 1. februára 2010 do 1. marca 2010.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2010 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti v týchto podprogramoch:

 • podprogram 1.1.3 produkcia hraných kinematografických diel
 • podprogram 1.1.4 produkcia hraných koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent minoritný koprodukčný podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • podprogram 1.1.5 produkcia hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • podprogram 1.2.4 produkcia dokumentárnych kinematografických diel vrátane koprodukčných diel, v ktorých má slovenský koproducent minoritný koprodukčný podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • podprogram 1.2.5 produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • podprogram 1.2.6 produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel obsahovo zameraných na problematiku menšín a znevýhodnených skupín
 • podprogram 1.3.3 produkcia animovaných kinematografických diel
 • podprogram 1.3.4 produkcia animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • podprogram 1.3.5 produkcia animovaných koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský koproducent minoritný koprodukčný podiel a ktoré sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • podprogram 1.4.1 vývoj a produkcia debutantských audiovizuálnych diel v rozsahu do 30 minút
 • podprogram 1.4.2 produkcia školských audiovizuálnych diel
 • podprogram 1.4.3 vývoj a produkcia nekonvenčných alebo experimentálnych audiovizuálnych diel primárne určených pre verejné šírenie prostredníctvom internetu, mobilnej komunikácie, DVD distribúcie, ako súčasť multimediálnych diel a pod.
 • podprogram 1.5.4 produkcia hraných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • podprogram 1.5.5 produkcia animovaných audiovizuálnych diel pre detského diváka
 • podprogram 1.5.6 produkcia dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel pre detského diváka
 • podprogram 2.1.1 distribúcia slovenských kinematografických diel v Slovenskej republike, vrátane zahraničných kinematografických diel vyrobených s tvorivou alebo s producentskou účasťou slovenského subjektu, ktoré nie sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • podprogram 2.1.2 distribúcia slovenských audiovizuálnych diel v zahraničí
 • podprogram 2.1.3 distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike
 • podprogram 2.1.4 nové formy uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti (s výnimkou kinodistribúcie a televízneho vysielania)
 • podprogram 3.1 vydávanie a rozširovanie periodických publikácií alebo neperiodických publikácií z oblasti audiovízie alebo kinematografie
 • podprogram 3.2 odborný výskum v oblasti filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a/alebo priemyslu
 • podprogram 3.3 vzdelávanie a profesionálna príprava v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • podprogram 3.4 audiovizuálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania
 • podprogram 3.5 prezentácia audiovizuálnych diel, audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike prostredníctvom médií

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a Zásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu.

Na žiadosti predložené k uvedenému termínu v inom podprograme, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu žiadateľom poskytuje v období od 1. februára 2010 do 26. februára 2010 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na internetovej stránke Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú:

 • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu,
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovej stránke www.avf.sk alebo www.audiovizualnyfond.sk

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 12. januára 2010

prof. Patrik Pašš
predseda rady Audiovizuálneho fondu
doc. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.