Výzva 1/2020

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 1/2020

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

v podprogramoch 1.4 a 2.2  od 4. novembra 2019 do 2. decembra 2019

v podprograme 2.3 od 16. marca 2020 do 30. marca 2020

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

Prioritou Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k verejným kultúrnym podujatiam sú periodické filmové festivaly v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou a s dôrazom na významné zastúpenie slovenských audiovizuálnych diel v programe podujatia, ako aj so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním a s dlhodobou udržateľnosťou realizácie podujatia.
Audiovizuálny fond uprednostní najmä podujatia s transparentnou a auditovanou štruktúrou nákladov aj zdrojov financovania v predchádzajúcich ročníkoch a žiadosti o viacročné granty (najviac tri nasledujúce ročníky) pri periodických podujatiach.

Osobitnou prioritou v podprograme 2.2 sú verejné kultúrne podujatia a ďalšie aktivity zamerané na audiovizuálnu kultúru a filmové umenie v rámci projektu Mesto kultúry 2020.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme:

  • podprogram 1.4 - Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela
  • podprogram 2.2 - Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike
  • podprogram 2.3 - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 50 000,- eur pre podprogram 1.4 a  600 000,- eur pre podprogram 2.2 (podujatia a ich jednotlivé ročníky realizované v roku 2020).

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada. 

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu..

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom   konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu predovšetkým v čase stránkových hodín.. Konkrétny termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. 

O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú počas celého trvania výzvy

  • osobne v kancelárii fondu vv čase stránkových hodín v sídle fondu
  • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu: www.avf.sk. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 30. októbra  2019

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.