Výzva 2/2014

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 2/2014

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 92/2013 z 17. 12. 2013 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

od 15. januára 2014 do 17. februára 2014.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2014 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie  určenej na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel:

v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 2 000 000,- eur.

Prioritami v programe 1 sú

  1. slovenské audiovizuálne diela určené pre detského diváka
  2. nízkorozpočtové slovenské audiovizuálne diela začínajúcich režisérov a / alebo producentov - zameranie "Minimal"
  3. zabezpečenie podmienok pre dokončenie slovenských kinematografických diel, ktorým fond v predchádzajúcich obdobiach poskytol finančné prostriedky na produkciu
  4. v podprograme 1.5 koprodukčné kinematografické diela so záväzným podielom oprávnených výdavkov realizovaných na území Slovenskej republiky najmenej vo výške 80% poskytnutej dotácie a so zabezpečením výhradného práva slovenského koproducenta na použitie diela na území Slovenskej republiky.

Na realizáciu priorít č. 1 a 2 je rámcovo určených po 10% z celkovej predbežnej sumy finančných prostriedkov v tejto výzve.

Projekty, ktoré spĺňajú určené priority a ktorým zároveň príslušná odborná komisia odporučí prideliť finančné prostriedky, môžu byť dofinancované aj z rezervy, vytvorenej podľa príslušných ustanovení štruktúry podpornej činnosti. O rozdelení rezervy rozhoduje rada fondu.

Žiadateľ o dotáciu v podprogramoch 1.1 až 1.3, ktorý svojím projektom chce naplniť realizáciu priority č. 1 alebo 2, musí túto skutočnosť uviesť vo svojej žiadosti.

 

 

Prioritou č. 2  sú dlhometrážne slovenské hrané kinematografické diela s majoritnou účasťou slovenského producenta, ktoré sú zároveň prvým dlhometrážnym dielom režiséra alebo producenta zúčastneného na realizácii predmetného projektu. Režisér alebo producent musí mať predchádzajúce skúsenosti s tvorbou alebo s produkciou iných audiovizuálnych diel (napr. krátkometrážne diela, televízne programy a pod.), ktoré boli vyrobené v profesionálnych podmienkach (s výnimkou školských diel).

Dotácia na produkciu jedného diela spĺňajúceho túto prioritu nemôže byť vyššia ako 150 000 eur a zároveň nesmie presiahnuť 90% skutočných nákladov na výrobu diela.

V tejto výzve Audiovizuálny fond predpokladá podporiť DVA projekty v zameraní „MINIMAL“.

 

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä , Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fonduMetodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fonduZásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom  v období od 20. januára do 14. februára 2014 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Vo výnimočnom prípade možno požiadať kanceláriu fondu o poskytnutie konzultácie aj v termíne mimo uvedeného obdobia.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú:

  • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu v období od 15. januára 2014 do 17. februára 2014 
  • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 18. decembra  2013

doc. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.