Výzva 7/2016

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 7/2016

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 50/2016 z  25. 07. 2016 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 1. augusta 2016 do 12. septembra 2016

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2016 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie určenej na zabezpečenie produkcie kinematografických  diel v

programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

 • podprogram 1.1 Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta (len podprogram 1.1.2) 
 • podprogram 1.2 Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
 • podprogram 1.3 Animované audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
 • podprogram 1.5 Produkcia európskych koprodukčných kinematografických diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta

  Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne  určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 1 800 000,- eur.

   

  Prioritami v programe 1, pre túto výzvu, sú

  1. tvorivé stvárnenie témy týkajúcej sa dejín a historické s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál kinematografického diela,
  2. tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky potenciál projektu audiovizuálneho diela,
  3. audiovizuálne diela so záväzným podielom oprávnených výdavkov realizovaných na území Slovenskej republiky najmenej vo výške 80% poskytnutej dotácie a koprodukčné kinematografické diela so zabezpečením výhradného práva slovenského koproducenta na použitie diela na území Slovenskej republiky.

   

  Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. a žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

  Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu.

  Audiovizuálny fond v prípade záujmu  poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

  Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

  Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú

  • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do  14.00  v sídle fondu
  • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu

   

  Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

  Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu.

  O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

  Bratislava 26. júla  2016

   

   

  prof. PhDr. Martin Šmatlák
  riaditeľ Audiovizuálneho fondu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.