Výzva 2/2012

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 2/2012

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 86/2011 z  8. 12. 2011 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú priebežne

od 2. januára 2012 do 15. októbra 2012.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti na rok 2012 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v týchto podprogramoch:

 • 1.1.1 Vývoj hraných kinematografických diel
 • 1.1.2 Vývoj hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.1.3 Vývoj hraných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.2.1 Vývoj dokumentárnych kinematografických diel
 • 1.2.2 Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.2.3 Vývoj dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.3.1 Vývoj animovaných kinematografických diel
 • 1.3.2 Vývoj animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.3.3 Vývoj animovaných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 2.1.1 Distribúcia slovenských kinematografických diel v Slovenskej republike, vrátane zahraničných kinematografických diel vyrobených s tvorivou alebo s producentskou účasťou slovenského subjektu, ktoré nie sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 2.1.2 Distribúcia slovenských audiovizuálnych diel v zahraničí
 • 2.1.3 Distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike
 • 2.1.4 Nové formy uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti (s výnimkou kinodistribúcie a televízneho vysielania)
 • 2.2.3 Zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na filmových festivaloch, prehliadkach alebo iných verejných kultúrnych podujatiach v zahraničí
 • 2.2.4 Prezentácia, propagácia a marketingová podpora audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike a v zahraničí
 • 3.1 Edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry alebo filmového umenia prostredníctvom tradičných médií aj nových komunikačných technológií
 • 3.2 Odborný výskum v oblasti filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a/alebo priemyslu, sprístupňovanie odborných informácií a vytváranie databáz v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu
 • 3.3 Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • 3.4 Audiovizuálna výchova v kontexte školského alebo celoživotného vzdelávania
 • 4.1 Technologický rozvoj v oblasti distribúcie a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti v Slovenskej republike

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať aj žiadosti o poskytnutie štipendia s určením pre autorov slovenských audiovizuálnych diel (v podprogramoch 1.1 až 1.3), pre výskumných pracovníkov na realizáciu konkrétnej výskumnej úlohy (v podprograme 3.2) alebo pre filmových profesionálov na individuálne odborné vzdelávanie a profesionálnu prípravu prostredníctvom konkrétnych vzdelávacích aktivít v Slovenskej republike alebo v zahraničí a s verejne prezentovaným výstupom pre slovenské audiovizuálne prostredie. Štipendium nie je určené na individuálne vzdelávanie formou štúdia na vysokej škole alebo na inej škole.

Žiadosti o poskytnutie štipendia môžu na základe tejto výzvy žiadatelia predkladať v termíne

od 15. februára  2012 do 15. októbra 2012

v týchto podprogramoch:

 • 1.1.1 Vývoj hraných kinematografických diel
 • 1.1.2 Vývoj hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.1.3 Vývoj hraných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.2.1 Vývoj dokumentárnych kinematografických diel
 • 1.2.2 Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.2.3 Vývoj dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.3.1 Vývoj animovaných kinematografických diel
 • 1.3.2 Vývoj animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.3.3 Vývoj animovaných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 3.2 Odborný výskum v oblasti filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a/alebo priemyslu, sprístupňovanie odborných informácií a vytváranie databáz v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu
 • 3.3 Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia

Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 1 280 000,- eur.

Predbežné rozdelenie rámcovej sumy na podporu pre jednotlivé programy:

 • program 1: 650 000,- €
 • program 2: 225 000,- €
  >program 3: 135 000,- €
 • program 4: 270 000,- €

   Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä , Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fonduZásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

   Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

   Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

   Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom  v období od 9. januára 2012 do 30. septembra 2012 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

   Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

   Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú:

   • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu v období od 1.decembra 2011 do 15. februára 2012,
   • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

   Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

   Vo vzťahu k zákonom určenej lehote 60 dní na posúdenie a vyhodnotenie žiadostí fondom sa žiadosť predložená podľa tejto výzvy považuje za doručenú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola skutočne doručená a zaevidovaná kanceláriou fondu s výnimkou programu 4, v ktorom sa žiadosť považuje za doručenú k 15.3., 15.6. alebo 15.9.2012. 

   Rada Audiovizuálneho fondu môže v priebehu rozpočtového roka rozhodnúť o ukončení možnosti predkladať žiadosti v konkrétnom programe alebo podprograme podľa tejto výzvy, a to v nadväznosti na vývoj príjmov fondu a/alebo na čerpanie jeho rozpočtu.

   Žiadosti a ich prílohy sa predkladajú v jednom tlačenom vyhotovení (originál) a v jednej digitálnej kópii na nosiči dát CD, DVD alebo jednotka USB flash.

   Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu: www.avf.sk alebo www.audiovizualnyfond.sk

   O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461, alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

   Bratislava 15. decembra  2011

   doc. PhDr. Martin Šmatlák
   riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.