Výzva 3/2021

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 3/2021

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

priebežne od 18. januára 2021 do 29. novembra 2021

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou určenej na zabezpečenie

distribúcie a prezentácie audiovizuálnych diel v podprograme 2.1


Priority  v programe 2 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto  výzve sú najmä
  • distribúcia slovenských kinematografických diel s dôrazom na ich efektívnu distribučnú a marketingovú stratégiu, vo vzťahu k obsahu diela, cieľovej skupine a spôsobu šírenia, (táto priorita bude posudzovaná s ohľadom na situáciu v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19),
  • distribúcia slovenských audiovizuálnych diel prostredníctvom nových platforiem,
  • pravidelné výročné ocenenia slovenskej audiovizuálnej tvorby vrátane odbornej reflexie a mediálnej spolupráce, ocenenie mladého tvorcu v rámci národnej filmovej ceny,
  • podpora žiadostí, ktorých predmetom je distribúcia kolekcií slovenských audiovizuálnych diel alebo zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike,
  • distribúcia kinematografických diel  určených pre detského diváka v Slovenskej republike (vrátane výroby slovenského znenia),
  • komplexné a kontinuálne zabezpečenie prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu
  • zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu.  Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravujú vnútorné predpisy Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. 

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie. Počas trvania opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 sa konzultácie poskytujú výlučne telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom online aplikácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú počas celého obdobia výzvy

  • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín iba v prípade, ak nie je kancelária fondu zavretá pre verejnosť z dôvodu opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19.
  • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09 .

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Žiadosti doručené v tejto výzve bude Audiovizuálny fond posudzovať a hodnotiť spravidla raz za každý kalendárny mesiac.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na iwebovom  sídle fondu. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 18. januára 2021

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.