Výzva 2/2022

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 2/2022

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2022 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti" a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu  predkladajú

od 17. januára 2022 do 16. februára 2022.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou určenej na zabezpečenie produkcie kinematografických diel 

v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, podprogramy 1.1, 1.2,1.3 a 1.5

Prioritami  v programe 1 uplatniteľné v hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

  • tvorivé stvárnenie témy  s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu  kinematografického diela,
  • tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky a umelecký potenciál projektu audiovizuálneho diela,
  • projekty uplatňujúce v realizácii princípy ekologizácie audiovizuálneho prostredia,
  • projekty s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike,
  • projekty so zabezpečeným financovaním mimo verejných zdrojov v Slovenskej republike s dôrazom na distribučný potenciál audiovizuálneho diela.
Osobitnými prioritami v podprograme 1.5 sú projekty posilňujúce postavenie slovenskej kinematografie v medzinárodnom kontexte, vytvárajúce priestor pre získavanie skúseností a renomé slovenských tvorcov a producentov, preukazujúce kreatívnu, technickú aj finančnú spoluúčasť slovenskej strany a podporujúce rozvoj audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike.
PRIORITA „MINIMAL“

Osobitnou prioritou sú prvé alebo druhé dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich režiserov a/alebo producentov resp. producentských spoločností.   Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah najmenej 70 minút a  celkové náklady na realizáciu najviac 500 000,- eur. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo.  Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „MINIMAL“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

PRIORITA "ANILAB"

Osobitnou prioritou sú samostatné (nie seriály) krátkometrážne animované diela začínajúcich autorov a/alebo producentov resp. producentských spoločností. Dielo spĺňajúce túto prioritu musí mať predpokladaný časový rozsah do 26 minút, celkové náklady na realizáciu najviac 80 tisíc eur a obsahové zameranie s dôrazom na inovatívne umelecké stvárnenie. Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „ANILAB“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom  konzultácie v období určenom  na predkladanie žiadostí, a to počas stránkových hodín a  podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu.  Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou.

O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú:

  • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín  
  • doporučenou poštou alebo kuriérom  na adresu sídla  fondu 

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 17. januára 2022

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.