Výzva 9/2020

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 9/2020

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu formou mimoriadnej podpory na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

od 2. novembra 2020 do 20. novembra 2020

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme:

 • podprogram 2.3 - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

 

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia, ktorí

 • predložili Audiovizuálnemu fondu vyúčtovanie príspevku podľa § 26 zákona za rok 2019 a majú vysporiadaný finančný vzťah s fondom,
 • sú zapísaní ako prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii, ktorý vedie Slovenský filmový ústav,
 • prevádzkujú audiovizuálne technické zariadenie s pravidelným programom
 • dodržiavajú opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 určené príslušnými orgánmi verejnej moci
 • verejne uvedú v kine slovenské kinematografické diela s prioritným zameraním na diela, ktoré budú mať distribučnú premiéru v období odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do dňa predloženia vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

Finančné prostriedky poskytnuté žiadateľom na základe tejto výzvy sú určené najmä na zabezpečenie

 • programu filmových predstavení s prioritným zameraním na uvádzanie slovenských alebo európskych audiovizuálnych diel,
 • prezentácie a propagácie programu filmových predstavení a komunikácie s publikom,
 • dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
 • pravidelnej prevádzky audiovizuálneho technického zariadenia (s výnimkou prevádzkových výdavkov, ktoré prijímateľ uhradil z finančných prostriedkov poskytnutých z iného podporného mechanizmu ako pomoc na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19).

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. V registračnom systéme Audiovizuálneho fondu sa tieto žiadosti registrujú vo výzve s označením 9/2020. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada. 

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravujú príslušné vnútorné predpisy Audiovizuálneho fondu..

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom   konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu predovšetkým v čase stránkových hodín.. Konkrétny termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred s príslušným administrátorom. 

O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú počas celého trvania výzvy

 •  len doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu  fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, najneskôr do 20.novembra 2020. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu: www.avf.sk. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 27. októbra 2020

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.