Výzva 7/2019

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 7/2019

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2019 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 1. augusta 2019 do 9. septembra 2019

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje  štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti  môžu  Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou určenej na zabezpečenie produkcie kinematografických  diel v

programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5

alebo produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie v podprograme 1.3. 

Záväzný limit pre celkovú sumu finančných prostriedkov odporúčaných odbornými komisiami              v tejto výzve je 1 000 000,- eur.

Prioritami vo výzve 7/2019 sú žiadosti na

 •  produkciu kinematografických diel spĺňajúcich kritériá pre iniciatívu „MINIMAL“ (viď nižšie),
 • dokončenie kinematografických diel podporených v minulých výzvach na predchádzajúce fázy produkcie.

  Priorita "Minimal"

  Osobitnou prioritou  sú prvé alebo druhé dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich režisérov a/alebo producentov resp. producentských spoločností s predpokladanými celkovými nákladmi na realizáciu jednotlivého diela do 500 000,- eur vrátane, pričom vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Na podporu tejto priority Audiovizuálny fond pre rok 2019 účelovo vyčlenil celkovú sumu 300.000,- eur, pričom predpokladá podporiť dva projekyt, ktoré spĺňajú uvedené kritériá. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „MINIMAL“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

  Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. a žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

  Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravujú vnútorné predpisy Audiovizuálneho fondu.

  Audiovizuálny fond v prípade záujmu  poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou.  Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

  Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

  Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú

  • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do  16.00  v sídle fondu
  • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu

  Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

  Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu.

  O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

  Bratislava 31. júla  2019

   

   

  prof. PhDr. Martin Šmatlák
  riaditeľ Audiovizuálneho fondu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
  Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.