Výzva 4/2021

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 4/2021

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti  na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu  

vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

 

od 18. januára 2021 do 29. marca  2021

od 30. marca 2021 do 6. septembra 2021

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (v obidvoch programoch),  štipendia (v programe 3) alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou (v programe 4)

v programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry

v programe 4  - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike

Priority v programe 3 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • odborná a vedecká reflexia audiovizuálnej kultúry zameraná najmä na slovenskú audiovizuálnu tvorbu v slovenskom a európskom kontexte,
 • vzdelávacie projekty pre filmových profesionálov a podpora ich účasti na medzinárodných vzdelávacích projektoch, (účasť na podujatí zameranom na vývoj konkrétneho projektu audiovizuálneho diela je možné podporiť iba ako súčasť vývoja v programe 1),
 • vzdelávacie projekty so zameraním na rozvoj publika alebo na výchovu filmového diváka,
 • reflexia audiovizuálneho priemyslu s dôrazom na systém merateľných ukazovateľov efektivity použitia verejných financií,
 • podpora vydávania periodických publikácií s preferenciou žiadostí o viacročné granty,
 • výskum spotrebiteľského správania divákov vo vzťahu k uvádzaniu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike.

 

Priority v programe 4 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • revitalizácia zaniknutých jednosálových kín alebo zriadenie nových jednosálových kín s použitím digitálnej premietacej technológie,
 • podpora ďalšieho rozvoja a vybavenia jednosálových kín vybavených technológiou D-cinema, ktoré sa dlhodobo podieľajú na propagácii a šírení európskej a slovenskej audiovizuálnej kultúry a majú zabezpečenú finančnú spoluúčasť miestnej alebo regionálnej samosprávy na realizácii projektu s predpokladom dlhodobej udržateľnosti prevádzky kina,
 • podpora vzniku a efektívneho fungovania nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel s dôrazom na zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.

 

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravujú vnútorné predpisy Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje žiadateľom  konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí  a to počas stránkových hodín a podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu. Konkrétny termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie. Počas trvania opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19 sa konzultácie poskytujú výlučne telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom online aplikácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú

 • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín  iba v prípade, ak nie je kancelária fondu zavretá pre verejnosť z dôvodu opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19.
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na webovom  sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 18. januára  2021

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.