Výzva 4/2013

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 4/2013

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na Stratégiu digitalizácie kín v Slovenskej republike, schválenú uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 17/2013 zo dňa 9.1.2013, ako aj   v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 1/2013 zo dňa 23..1. 2013 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

v programe 4 v terminoch:

od 28. januára 2013 do 18. februára  2013

od 1. marca 2013 do 15. apríla 2013

od 1. mája 2013 do 19. augusta 2013

od 1. septembra 2013 do 14. októbra 2013

v programe 3 v termínoch:

od 28. januára 2013 do 11. marca 2013

od 1. apríla 2013 do 10. júna 2013

od 1. júla 2013 do 16. septembra 2013.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2013  (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v

 • Programe 4  - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
 • Programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry

V podprograme 4.1 Digitalizácia kín technológiou D-cinema podľa štandardov DCI môže Audiovizuálny fond na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi dotáciu alebo dotáciu v kombinácii s pôžičkou s fixnou úrokovou sadzbou 1 % p. a. Poskytnutá dotácia nemôže byť vyššia ako 50% obstarávacej ceny premietacej digitálnej techniky. Poskytnutá pôžička môže byť použitá na obstaranie premietacej digitálnej techniky alebo zvukovej digitálnej techniky. Pôžička musí byť splatná do troch rokov od uzavretia zmluvy o jej poskytnutí. Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom pri kombinácii dotácie a pôžičky je najmenej 10% z rozpočtu projektu, ktorý je predmetom žiadosti.

V podprograme 4.2 Modernizácia kín technológiou E-cinema HD môže Audiovizuálny fond na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi dotáciu na obstaranie digitálnej techniky, ktorá nezodpovedá štandardom DCI. Odporúčané minimálne technické parametre pre technológiu E-cinema HD sú:

 • rozlíšenie projektora najmenej 1920 x 1080 pixelov, 
 • optika umožňujúca premietanie rôznych formátov (pomer strán) filmového obrazu, 
 • svetelný výkon projektora najmenej 4 000 ANSI lumenov pre šírku premietacieho plátna do 6 metrov, resp. vyšší výkon zodpovedajúci veľkosti plátna,
 • reprodukčné zariadenie na možnosť prehrávania zvukovoobrazových záznamov vo full HD rozlíšení,
 • zvukový systém pre štandard 5.1 (Dolby Digital) alebo 7.1 (Dolby Digital Plus, Dolby Prologic).

V programe 3 môže Audiovizuálny fond na základe žiadosti poskytnúť v tejto výzve žiadateľovi dotáciu určenú na uskutočnenie vzdelávacích, tréningových alebo výskumných aktivít, ktoré svojím obsahovým zameraním priamo súvisia so zámermi a úlohami určenými v Stratégii digitalizácie kín v Slovenskej republike.

Rámcová suma finančných prostriedkov určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 500 000,- eur v programe 4 a 50 000,- eur v programe 3.

Prioritami v programe 4 sú:

digitalizácia jedno sálových kín prostredníctvom premietacej technológie D-cinema podľa štandardov DCI alebo modernizácia menších kín prostredníctvom technológie E-cinema HD,

podpora jedno sálových kín, ktoré

 • sa dlhodobo podieľajú na propagácii a šírení európskej a slovenskej audiovizuálnej kultúry,
 • majú zabezpečenú finančnú spoluúčasť miestnej alebo regionálnej samosprávy na realizácii projektu s predpokladom dlhodobej udržateľnosti prevádzky kina.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fonduMetodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu,  a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Na žiadosti predložené k uvedenému termínu v inom programe, alebo inom zameraní než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond počas obdobia určeného na predkladanie žiadostí   poskytuje žiadateľom v prípade záujmu  konzultácie,  a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vždy vopred s príslušným pracovníkom kancelárie. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú

 • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu,
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu: www.avf.sk alebo www.audiovizualnyfond.sk

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 24. januára  2013

doc. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

    

   Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
   Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.