Výzva 6/2017

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 6/2017

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č.15/2017 zo dňa 21.02.2017 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 6. marca 2017 do 15. mája 2017

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2017 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov určenej na zabezpečenie vývoja alebo produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie v programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, podprogramy 1.1, 1.2 a 1.3.

Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne  určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 850 000,- eur.

Vo výzve je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou štipendia (určeného výlučne na autorský vývoj audiovizuálneho diela) alebo formou dotácie (určenej na producentský vývoj audiovizuálneho diela alebo na produkciu audiovizuálneho diela). Na jedno a to isté audiovizuálne dielo môže byť podaná iba jedna žiadosť v rámci tejto výzvy.
Maximálna suma individuálneho štipendia je 5.000,- eur, pričom štipendium na vývoj jedného a toho istého diela môže byť poskytnuté iba raz a iba jednej fyzickej osobe, ktorá je autorom alebo spoluautorom diela. Maximálna suma dotácie určenej na vývoj audiovizuálneho diela je 50.000,- eur, pričom dotácia na vývoj jedného a toho istého audiovizuálneho diela môže byť poskytnutá iba raz. Maximálna suma dotácie určenej na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela je 1,2 milióna
eur.
Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom je pri žiadosti o dotáciu na vývoj audiovizuálneho diela určená vo výške najmenej 10% rozpočtu projektu, na ktorý je žiadosť podaná.

Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom je v tejto výzve pri žiadosti o dotáciu na produkciu audiovizuálneho diela určená vo výške najmenej 50% rozpočtu projektu, na ktorý je žiadosť podaná. Žiadateľ zároveň musí mať zabezpečený koprodukčný vklad televízneho vysielateľa do realizácie projektu. Vzhľadom na to v tejto výzve povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na produkciu audiovizuálneho diela je právne účinný dokument vystavený televíznym vysielateľom pre žiadateľa alebo uzavretý medzi televíznym vysielateľom a žiadateľom a potvrdzujúci záväzný, finančne vyčíslený vstup tohto vysielateľa formou koprodukcie do realizácie audiovizuálneho diela, ktoré je predmetom žiadosti

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fonduMetodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu  (ďalej len „metodické usmernenie“), Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu formou štipendia,  Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu  Zásady poskytovania finančných prostriedkov a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu   poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí,  a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Vo výnimočnom prípade možno požiadať kanceláriu fondu o poskytnutie konzultácie aj v termíne mimo uvedeného obdobia.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú

  • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 10.00  do 16.00 hod v sídle fondu
  • doporučenou poštou alebo kuriérom  na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na webovom sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 28. februára  2017

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.