Výzva 3/2011

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 3/2011

Zloženie odborných komisií pre hodnotenie žiadostí

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 8/2011 z 27.1.2011

vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 15. februára 2011 do 31. marca 2011.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v týchto podprogramoch:

 • 1.1.1 vývoj hraných kinematografických diel 
 • 1.1.2 vývoj hraných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.1.3 vývoj hraných audiovizuálnych určených pre detského diváka 
 • 1.2.1 vývoj dokumentárnych kinematografických diel 
 • 1.2.2 vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.2.3 vývoj dokumentárnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.3.1 vývoj animovaných kinematografických diel
 • 1.3.2 vývoj animovaných audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
 • 1.3.3 vývoj animovaných audiovizuálnych diel určených pre detského diváka
 • 1.4.1 vývoj a produkcia debutantských audiovizuálnych diel v rozsahu do 30 minút
 • 1.4.2 produkcia audiovizuálnych diel študentov filmových vysokých škôl
 • 1.4.3 vývoj a produkcia nekonvenčných alebo experimentálnych audiovizuálnych diel primárne určených pre verejné šírenie prostredníctvom internetu, mobilnej komunikácie, DVD distribúcie, ako súčasť multimediálnych diel a pod.
 • 2.1.1 distribúcia slovenských kinematografických diel v Slovenskej republike, vrátane zahraničných kinematografických diel vyrobených s tvorivou alebo s producentskou účasťou slovenského subjektu, ktoré nie sú európskymi filmovými dielami v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii
 • 2.1.2 distribúcia slovenských audiovizuálnych diel v zahraničí
 • 2.1.3 distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike
 • 2.1.4 nové formy uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti (s výnimkou kinodistribúcie a televízneho vysielania)
 • 3.1 edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • 3.2 odborný výskum v oblasti filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a/alebo priemyslu
 • 3.3 odborné vzdelávanie a profesionálna príprava v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • 3.4 audiovizuálna výchova v kontexte školského alebo celoživotného vzdelávania
 • 3.5 prezentácia audiovizuálnych diel, audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike prostredníctvom médií
 • 4.1 technologický rozvoj v oblasti distribúcie a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti v Slovenskej republike
Rámcová suma finančných prostriedkov určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy je 800 000 EUR.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu, ktorými sú najmä Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fonduMetodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky Audiovizuálneho fondu (ďalej len „metodické usmernenie“), Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fonduZásady poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje metodické usmernenie.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu žiadateľom poskytuje v období od 21. februára 2011 do 11. marca 2011 konzultácie na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch utorok až štvrtok spravidla v čase od 13.00 do 16.00 hodiny. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušným administrátorom.

O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na internetovej stránke Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú:

 • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu v období od 15. februára 2011 do 31. marca 2011,
 • doporučenou poštou alebo kuriérom počas celého obdobia výzvy na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Vo vzťahu k zákonom určenej lehote 60 dní na posúdenie a vyhodnotenie žiadostí fondom sa žiadosť predložená podľa tejto výzvy považuje za doručenú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola skutočne doručená a zaevidovaná kanceláriou fondu.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovej stránke fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk, faxom na čísle +421 2 5923 4461 alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava, 1. februára 2011

doc. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu, v.r.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.