Výzva 2/2018

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 2/2018

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 8/2018 z 16. 1. 2018 vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

od 17. januára 2018 do 12. februára 2018.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), ktorá je vnútorným predpisom fondu schváleným radou.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou s určením na zabezpečenie produkcie kinematografických diel 

v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel 

  • podprogram 1.1 Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
  • podprogram 1.2 Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
  • podprogram 1.3 Animované audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
  • podprogram 1.5 Produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta

Priority  v programe 1 sú

  • tvorivé stvárnenie témy  s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu  kinematografického diela,
  • tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky a umelecký potenciál projektu audiovizuálneho diela,
  • audiovizuálne diela so záväzným podielom oprávnených výdavkov realizovaných na území Slovenskej republiky najmenej vo výške 80% poskytnutej dotácie a koprodukčné kinematografické diela so zabezpečením výhradného práva slovenského koproducenta na použitie diela na území Slovenskej republiky.

Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených na základe tejto výzvy formou dotácie je 1 200 000,- eur.

(okrem osobitnej sumy finančných prostriedkov účelovo vyčlenených na podporu projektov v priorite „MINIMAL“).

PRIORITA „MINIMAL“

Osobitnou prioritou vo výzve 2/2018 sú prvé alebo druhé dlhometrážne hrané kinematografické diela začínajúcich režiserov a/alebo producentov s predpokladanými celkovými nákladmi na realizáciu jednotlivého diela do 500 000,- eur vrátane, pričom vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Na podporu tejto priority Audiovizuálny fond pre rok 2018 účelovo vyčlenil celkovú sumu 300.000,- eur, pričom predpokladá podporiť dva projekty, ktoré spĺňajú uvedené kritériá. Prípadné nevyčerpané prostriedky určené na túto prioritu budú presunuté do nasledujúcej výzvy na podporu produkcie kinematografických diel. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „MINIMAL“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom  konzultácie v období určenom  na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú:

  • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 10.00  do 16.00 hod v sídle fondu
  • doporučenou poštou alebo kuriérom  na adresu sídla fondu.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom  sídle fondu. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 16. januára 2018

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.