Výzva 4/2022

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 4/2022

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti  na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2022 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu  

vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

 

od 17. januára 2022 do 28. marca  2022

od 29. marca 2022 do 5. septembra 2022

 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (v obidvoch programoch),  štipendia (v programe 3) alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou (v programe 4)

v programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry

v programe 4  - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike

Priority v programe 3 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • odborná a vedecká reflexia audiovizuálnej kultúry zameraná najmä na slovenskú audiovizuálnu tvorbu v slovenskom a európskom kontexte,
 • vzdelávacie projekty pre filmových profesionálov a tréningové programy zamerané na rozvoj profesií v oblasti audiovizuálneho priemyslu,
 • vzdelávacie a školiace programy zamerané na ekologizáciu audiovizuálneho prostredia a na certifikovanú prípravu odborných konzultantov v tejto oblasti,
 • podpora potvrdenej účasti filmových profesionálov na medzinárodných vzdelávacích projektoch,
 • vzdelávacie a výchovné projekty so zameraním na rozvoj publika, osvetu alebo na výchovu filmového diváka s dôrazom na mladú generáciu
 • reflexia audiovizuálneho priemyslu s dôrazom na systém merateľných ukazovateľov efektivity použitia verejných financií,
 • podpora vydávania periodických publikácií s preferenciou žiadostí o viacročné granty,
 • aktuálny prieskum trhu a spotrebiteľského správania divákov vo vzťahu k uvádzaniu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike s dôrazom na obdobie pandémie COVID-19

 

Priority v programe 4 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • revitalizácia zaniknutých jednosálových kín alebo zriadenie nových jednosálových kín s použitím digitálnej premietacej technológie,
 • podpora obnovy technologického vybavenia a  ďalšieho rozvoja a vybavenia jednosálových kín s technológiou D-cinema, ktoré sa dlhodobo podieľajú na propagácii a šírení európskej a slovenskej audiovizuálnej kultúry a majú zabezpečenú finančnú spoluúčasť miestnej alebo regionálnej samosprávy na realizácii projektu s predpokladom dlhodobej udržateľnosti prevádzky kina,
 • podpora vzniku a efektívneho fungovania nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel s dôrazom na zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.

Novou prioritou v programe 4 je podpora technologického vybavenia kín určeného na uvádzanie audiovizuálnych diel znevýhodneným skupinám obyvateľov s cieľom ich sociálnej inklúzie na audiovizuálnych predstaveniach a podujatiach (najmä zariadenia pre reprodukciu podtitulkov pre nepočujúcich, hlasového komentára pre slabozrakých a nevidiacich, informačného systému pre tieto skupiny obyvateľov alebo zabezpečenie bezbariérového prístupu do priestorov kina).

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný  vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu. Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje žiadateľom  konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí  a to počas stránkových hodín a podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu. Konkrétny termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou.

Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú

 • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín 
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na webovom  sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 17. januára  2022

prof. PhDr. Martin Šmatlák
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.