Výzva 1/2024

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Archív výziev > Výzva 1/2024

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

v podprograme 1.4.1 - Produkcia audiovizuálnych diel študentov vysokých škôl so zameraním na filmové umenie
  od 20. novembra 2023 do 4. decembra 2023

Maximálna suma dotácie poskytnutej v podprograme 1.4.1 na realizáciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela je 10 tisíc EUR. Dotácia na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela môže byť v podprograme 1.4 poskytnutá iba raz. Suma dotácie poskytnutej na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela v podprograme 1.4.1 nemôže byť zvýšená o osobitnú sumu 5 tisíc eur, ktorá je účelovo určená na uplatnenie „ekologickej kalkulačky.

v podprograme 2.2 - Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike  od 20. novembra 2023 do 4. decembra 2023

Maximálna suma podpory poskytnutej na jeden projekt v podprograme 2.2 je 250 tisíc EUR. Pri periodických podujatiach sa za jeden projekt považuje každý jednotlivý ročník. Pri periodických podujatiach v podprograme 2.2 predmetom jednej žiadosti môže byť jeden, dva alebo tri ročníky podujatia.

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

Prioritou Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k verejným kultúrnym podujatiam sú periodické filmové festivaly v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou a s dôrazom na významné zastúpenie slovenských audiovizuálnych diel v programe podujatia, ako aj so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním a s dlhodobou udržateľnosťou realizácie podujatia.

Audiovizuálny fond uprednostní najmä podujatia s transparentnou a auditovanou štruktúrou nákladov aj zdrojov financovania v predchádzajúcich ročníkoch a žiadosti o viacročné granty (najviac tri nasledujúce ročníky) pri periodických podujatiach.

Prioritou v podprograme 2.2 sú aj projekty zamerané na audiovizuálnu kultúru a filmové umenie v rámci programu Mesto kultúry 2024, ktorý vyhlasuje Fond na podporu umenia.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu..

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje  žiadateľom   konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu predovšetkým v čase stránkových hodín.. Konkrétny termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. 

O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajovv žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú počas celého trvania výzvy

  • osobne v kancelárii fondu v čase stránkových hodín v sídle fondu
  • doporučenou poštou alebo kuriérom  na adresu sídla fondu.

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na internetovom sídle fondu.  O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk,  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 25. októbra  2023

 

 

Mgr. Vladimir Burianek, ArtD.
riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.